Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

 • Profiel

  Introductie

  Rolf Ortlep is universitair hoofddocent Bestuursrecht en opleidingsdirecteur Publiekrecht (master Strafrecht en master Staats- en Bestuursrecht) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij hoogleraar (Europees) bestuursrecht en sectievoorzitter aan de Open Universiteit. Verder is hij onder meer rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland (sectie vreemdelingenrecht), bestuurslid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR) en voorzitter van de eindredactie van een van de oudste en meest gelezen Nederlandse juridische tijdschriften, de AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB).

  Rolf Ortlep studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en was aan die universiteit bijna twintig jaar verbonden, met als laatste functie universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht. Hij is aldaar in 2011 gepromoveerd op een onderwerp over de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht: De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht. In zijn onderwijs en onderzoek begeeft hij zich vooral op de volgende rechtsgebieden: algemene rechtsleer, EU-recht, (Europees) bestuursrecht, staatsrecht, bestuursprocesrecht, burgerlijk procesrecht, belastingprocesrecht, overheid en privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht. 

  Onderwijs

  Al vele jaren verzorgt Rolf met veel plezier alle onderwijsvormen in de bachelor- en masteropleiding Staats- en bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring om verschillende opleidings- en leerlijnen te formuleren en erop toe te zien dat die lijnen in de door hem ontwikkelde en gecoördineerde cursussen tot uitdrukking komen. Dit is niet alleen het geval voor de inhoudelijke en vaardigheden leerlijnen maar ook – in het verlengde daarvan – voor de leerlijn context en methoden, waarmee de multidimensionale benadering van het recht tot uitdrukking komt, en de leerlijn professionele identiteit, waarmee wordt beoogd de vorming van het rechtsstatelijke en ethische referentie- en beoordelingskader door studenten te bevorderen. Daarnaast verzorgt hij postacademisch onderwijs voor advocaten, rechters en overheidsmedewerkers. Dit in combinatie met zijn nevenfuncties en onderzoek, maakt dat hij veel inzicht heeft in de beroepspraktijk en dat inzicht brengt hij tevens tot uitdrukking in zijn onderwijs.

  Het onderwijs moet voor hem zo ingericht zijn dat niet studenten (juristen) worden opgeleid die met de pen (of het toetsenbord) in de aanslag zitten om het ‘juiste’ antwoord te noteren, maar die inzien dat ook de rechtstoepassing in het bestuursrecht niet is gebaseerd op dwingende logica en bovennatuurlijke begrippen die eeuwige gelding hebben. De rechtstoepassing betreft altijd een keuze, voortkomend uit de afweging van de betekenis van regelgeving tegen de betekenis van ongeschreven rechtsnormen die voor het individuele geval van belang kunnen zijn.  De student moet volgens hem in staat worden gebracht om een analyse en reflectie op het recht als systeem te kunnen geven, om vervolgens het recht in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te plaatsen. 

  De vragen die er uiteindelijk voor Rolf het meest toe doen zijn onder meer: wat is de achterliggende reden van een bepaalde rechtsregel of rechtssysteem? Wat voor invloed heeft de sociale omgeving en andere maatschappelijke systemen zoals de economie en de politiek op het recht? Komt het recht tegemoet aan de eisen die de maatschappij daaraan stelt en wat zijn de effecten van het recht op de maatschappij? Pas bij de beantwoording van deze vragen wordt toegekomen aan de door hem voorgestane interactie met de student en uitdagend (activerend) onderwijs. Hij ziet het daarbij als zijn taak om de student aan het twijfelen te brengen. Goed onderwijs is voor hem aldus dat de student inziet dat er geen zekerheden in het recht zijn: het recht wordt pas echt ‘gevonden’ wanneer erover wordt nagedacht en gediscussieerd. Anders gezegd, pas in de openlijke confrontatie van tegengestelde argumenten en posities kan het recht vorm en inhoud krijgen. Daarbij acht hij het van belang om de verbondenheid met de student naar buiten te brengen door studenten mee te nemen in het verrichten van onderzoek.

  Onderzoek

  Onderwijs geven vanuit een maatschappelijk probleem past bij de overtuiging van Rolf dat onderwijs en onderzoek integraal met elkaar verbonden zijn. Zijn passie voor het onderwijs combineert hij met een sterk en erkend onderzoeksprofiel. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn vele nationale en internationale publicaties, lezingen op congressen, schrijven van blogs, redactiewerk in wetenschappelijke tijdschriften, bestuurslid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), en het binnenhalen en uitvoeren van externe opdrachten. Voor hem staat een multidimensionale invalshoek voorop, waarbij niet alleen – vanuit de rechtsgrondslagen – vakgebiedoverstijgend onderzoek wordt gedaan, maar ook klassiek-juridisch onderzoek gecombineerd wordt met bijvoorbeeld empirisch gedragswetenschappelijk onderzoek. Hij heeft dan ook ruime ervaring als (mede-)initiator en  coördinator van vakgebiedoverstijgende onderzoeksprojecten. Door deze werkzaamheden komt hij direct in aanraking met andere rechtsgebieden en disciplines, hetgeen hem aanspoort om zich ook buiten zijn eigen vakgebied en discipline te ontwikkelen. Daarmee komt voor hem het belang van diversiteit en inclusiviteit van viewpoints tot uitdrukking; een belang, dat samen met het belang van diversiteit en inclusiviteit van identiteiten, een vruchtbare voedingsbodem is om binnen een organisatie creatief en innovatief werk te kunnen verrichten. 

  Een bijzondere onderzoeksinteresse van Rolf is dat vanwege een gemene onderbouw het bestuursrecht van het privaatrecht kan leren, zowel wat betreft het procesrecht als het materiële recht, hetgeen recent heeft geleid tot de volgende publicaties: ‘Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht’, ‘Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen’, en ‘Wat behoort de rechter naar zijn beste vermogen te doen?’ Een andere bijzondere onderzoeksinteresse van Rolf betreft de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Dit komt onder meer tot uitdrukking als vaste medewerker van de Kroniek Europees staats- en bestuursrecht, als medeauteur van de boeken Inleiding tot het Europees bestuursrechtComparative Administrative Law, en Europeanisation of Public Law, en als medeauteur van het rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht, getiteld: Europa en het algemeen bestuursrecht Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde.

  Huidige leeropdracht 

  Zowel bij de Universiteit van Amsterdam als de Open Universiteit richt Rolf zich samen met zijn collegae op de gewenste veranderingen in de relatie tussen de burger en overheid. Onder meer het kinderopvangtoeslagenschandaal, de coronapandemie, en eerder de aandacht voor de responsieve rechtsstaat, de terugtredende wetgever en een veerkrachtige en rechtvaardige samenleving, heeft laten zien hoe belangrijk het is om in de rechtsverhouding tussen de burger en de overheid steeds een balans te vinden tussen de betekenis van de toepasselijke regelgeving en beginselen als evenredigheid, transparantie, en dienstbaarheid. Deze verschuiving van wetstoepassing naar belangenafweging en van regels naar rechtsbeginselen is ook duidelijk zichtbaar in de discussie over de digitalisering van het overheidsbestuur. De rechtsverhouding tussen de burger en overheid betreft ook niet langer de situatie waarin alleen rechtsbescherming moet worden geboden maar waarin het steeds meer gaat om een verbinding van vrijheid en verantwoordelijkheid. In zijn afscheidsrede legt Ernst Hirsch Ballin hier ook duidelijk en terecht een link met de mensenrechten door te spreken over waakzaam burgerschap en over de ontmoeting met de andere burger op persoonlijk niveau (seeing us in them), waarbij ook thema’s als (Europese) burgerschap en migratierecht van belang zijn.

  In het licht van de genoemde verschuiving van wetstoepassing naar belangenafweging en van regels naar rechtsbeginselen is niet alleen het privaatrecht (vanwege een gemene onderbouw met het bestuursrecht) maar ook het Europese recht van belang. Het laatstgenoemde recht is niet alleen van invloed op de ontwikkeling van ‘nieuwe’ beginselen, maar laat ook (soms dwingend) zien, met name in de uitwerkingen (eisen) die volgen uit het – in artikel 41 van het EU-Handvest gecodificeerde – recht op behoorlijk bestuur, dat beginselen ook subjectieve fundamentele rechten zijn. Op dat niveau en op die wijze wordt meer uitgegaan van het perspectief van de burgers en hun interactie met de bestuurlijk-ambtelijke organisatie. Dit sluit weer aan bij het ook in het Nederlandse bestuursrecht steeds meer omarmde burgerperspectief; een perspectief dat ook tot uitdrukking komt in de discussie over het bestuursrecht om meer aandacht te hebben voor responsiviteit, evenredigheid, dienstbaarheid, redelijkheid en billijkheid en empathische rechtstoepassing. Het vinden van een bevredigende en rechtvaardige oplossing is echter niet altijd even eenvoudig. Dat niet de regel voorop staat, maar het contact, vergt een professionele denkhouding (vakmanschap) waarbij niet alleen de rechtsstatelijke, juridische en beroepsethische dimensies van belang zijn, maar ook de dimensies van de organisatiecultuur en de beroepshouding van de juridische professionals. 
   

 • Podcast: De Beschouwers_Zorg en Ortlep over bestuursrecht

  In de podcast ‘De Beschouwers’ zullen Wouter Zorg en Rolf Ortlep (hopelijk) maandelijks hun licht laten schijnen over bestuursrechtelijke actualiteiten.

  • In de eerste aflevering bespreken zij de onderwerpen: redelijkheid en billijkheid, maatwerk en responsiviteit, en geschiloverstijgende aspecten van rechterlijke uitspraken.
  • De tweede aflevering gaat over redelijkheid en billijkheid 2.0 nav een komende bijdrage (R. Ortlep, 'Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen', JBplus 2020/4, p. 24-41), en de rubriek BRvR, waarin het onderscheid tussen een bestraffende en herstelsanctie aan bod komt
  • De derde aflevering gaat over, hoe kan het ook anders, de kinderopvangtoeslagaffaire en de reactie van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.
  • De vierde aflevering gaat over de last onder dwangsom nieuwe stijl, het Unierechtelijk vertrouwensbeginsel en de plicht tot schadevergoeding, en het reflectieprogramma van de Afdeling bestuursrechtspraak.
 • Drieluik: gewenste ontwikkeling in het bestuursrecht
 • Publicaties

  Sleutelpublicaties

   

  • R. Ortlep, ‘Empathische en geautomatiseerde rechtstoepassing: verenigbare grootheden?’, in: B. Aarrass, C.L.G.F.H. Albers & R. Ortlep (red.), Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 13-27
  • R. Ortlep, 'Wat behoort de rechter naar zijn beste vermogen te doen?', in: R.J.B. Schutgens e.a. (red.), Toetsingsintensiteit. Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 3-30
  • R. Ortlep, 'Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen', JBplus 2020/4, p. 24-41.
  • R. Ortlep, Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
  • R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘European Administrative Law’, in: R. Seerden (ed.), Comparative Administrative Law. Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia 2018, p. 267-356.
  • R. Ortlep, ‘Het Hangmat-arrest en de algemene beginselen van behoorlijke rechtsvorming’, in: R. Ortlep, F.A.G. Groothuijse, J. Kiewiet en R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: WLP 2016, p. 299-318.
  • R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Judicial Protection’, in: J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (eds.), Europeanisation of Public Law, Groningen: Europa Law Publishing 2015, p. 331-434.
  • R. Ortlep, ‘Optimaliseren rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters’, in: E.M.H. Hirsch Ballin, R. Ortlep en A. Tollenaar, Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter. VAR-reeks 154, Den Haag: BJu 2015, p. 59-160.
  • R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘Collisions between EU law and national law’, in: H.R.B.M. Kummeling e.a. (red.), De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht, Oisterwijk: WLP 2012, p. 173-186.
  • R. Ortlep, De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht, dissertatie, Recht en Praktijk – Staats- en bestuursrecht, deel SB4, Deventer: Kluwer 2011.

  Wetenschappelijke publicaties

  1. R. Ortlep, ‘De Grijsaard en de Jongeling en de rechtsstatelijke zorgplicht’, NTB 2023/127, p. 189-198
  2. R. Ortlep & M. van Zanten, ‘Samen is niet alleen: de verhouding tussen de beginselen van voorrang en nationale procedurele autonomie’, SEW 2022/130, p. 395-402
  3. R. Ortlep, ‘Empathische en geautomatiseerde rechtstoepassing: verenigbare grootheden?’, in: B. Aarrass, C.L.G.F.H. Albers & R. Ortlep (red.), Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 13-27
  4. R. Ortlep, ‘Wat behoort de rechter naar zijn beste vermogen te doen?’, in: R.J.B. Schutgens e.a. (red.), Toetsingsintensiteit. Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 3-30
  5. J.E. van den Brink & R. Ortlep, ‘Hoe leidt de kinderopvangtoeslagaffaire naar een maatschappelijk relevante en kritische rechtswetenschap?’, Ars Aequi januari 2022, p. 58-63
  6. R. Ortlep & M. van Zanten, ‘De Purmerend-zaak: de leer van de formele rechtskracht in ketenbesluitvorming’, JBplus 2021/13, p. 198-210
  7. J.E. van den Brink, R. Ortlep & V.A. van Waarde, ‘Kinderopvangtoeslagaffaire: het belang van verbinding tussen het staats- en bestuursrecht voorop!’, in: N. de Boer e.a. (red.), Liber amicorum Besselink, Amsterdam: UvA 2021, p. 233-253
  8. R. Ortlep & V.A. van Waarde, ‘Revolverend publiek geld in het echt! Dienstbaar in alle mogelijke soorten en maten?’, in: L.W. Verboeket e.a. (red.), Bestuursrecht in het echt. Vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 417-432
  9. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Wie wenst en hoopt leeft al in de toekomst. Europa en het algemeen bestuursrecht. Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde’, NTB 2021/138, p. 318-324
  10. J.E. van den Brink & R. Ortlep, ‘Kinderopvangtoeslagaffaire - De democratische rechtsstaat wordt als staal in de wind gehard’, NJB 2021/353, p. 363-370
  11. Co-auteur, Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht, Europa en het algemeen bestuursrecht Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde, Den Haag: Boom Juridisch 2021 (268 pp)
  12. R. Ortlep, ‘Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen’, JBplus 2020/4, p. 24-41
  13. R. Ortlep, Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020
  14. Co-auteur FIDE-rapport, National courts and the Enforcement of EU Law, 2020
  15. J.E. van den Brink & R. Ortlep, ‘Europese wet bestuursrecht: inspiratie voor intrekkingsregeling besluiten in de Awb?’, NTB 2019/39, p. 393-401
  16. R. Ortlep, ‘Tot elkander staande in een door de goede trouw beheerste rechtsverhouding’, in: A.W.G.J. Buijze e.a. (red.), Goed bestuur in perspectief (Addink-bundel), Deventer: Kluwer 2019, p. 225-237
  17. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Staat niet aansprakelijk voor niet prejudicieel verwijzen’, O&A 2019/20, p. 44-51
  18. R. Ortlep, ‘Het meest bedrieglijke Awb-artikel en de heroverwegingsplicht naar het Unierecht’, in: T. Barkhuysen e.a. (red.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid, Deventer: Kluwer 2019, p. 479-487
  19. R. Ortlep, ‘Het besluitbegrip in relatie tot een bestuurlijke waarschuwing’, AA 2018, p. 895-902
  20. E.G.D. van Dongen, R. Ortlep & T. van Veldhuizen, ‘Rechtseenheid volgens rechters in eerste aanleg’, Trema 2018/6.
  21. R. Ortlep, ‘De rechterlijke polsstok bij de bestrijding van legale gezondheidsbedreigende risico’s’, in: A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep (red.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten, Den Haag: BJu 2018, p. 119-132
  22. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘European Administrative Law’, in: R. Seerden (ed.), Comparative Administrative Law. Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia 2018, p. 267-356
  23. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘De goede voornemens van een Europese wet bestuursrecht’, AA 2018 mei, p. 411-417
  24. R. Ortlep & W.S. Zorg, ‘Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons?’, AA 2018 januari, p. 20-25
  25. R. Molendijk & R. Ortlep, ‘De erosie van het Nederlandse legaliteitsbeginsel onder invloed van het Unierecht’, JBplus 2017/4, p. 305-324
  26. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Hoofdstuk VI – Rechtsbescherming’, in: S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, vierde geheel herziene druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 327-431
  27. R. Ortlep, ‘Het besluitbegrip: niet steeds één juist antwoord’, in: C.C. de Kluiver e.a. (red.), Vijftig weeffouten in het BW. Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 83-88
  28. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Slotbeschouwing: naar een geharmoniseerde maatstaf voor staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak?’, O&A 2017/35, p. 107-118
  29. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Heeft het rechtsvastellend besluit bestaansrecht?’, AB 2017/194, p. 1296-1303
  30. I. Giesen & R. Ortlep, ‘Een mogelijk succesverhaal? De prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht’, Trema 2017/4, p. 135-145
  31. A.L.M. Keirse & R. Ortlep, ‘Policy-argumenten in het overheidsaansprakelijkheidsrecht: een rechtsvergelijkend perspectief’, O&A 2017/2, p. 3-14
  32. R. Ortlep, ‘Tussen droom en daad: advies van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht’, JBplus 2016/4, p. 3-24
  33. R. Ortlep, ‘Het Hangmat-arrest en de algemene beginselen van behoorlijke rechtsvorming’, in: R. Ortlep, F.A.G. Groothuijse, J. Kiewiet & R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: WLP 2016, p. 299-318
  34. R. Molendijk & R. Ortlep, ‘Het legaliteitsbeginsel in het licht van het Unierecht: vijf jaar later’, AB 2016/455, p. 2867-2876
  35. R. Ortlep & W. Zorg, ‘Marginale rechterlijke toetsing onder druk: een voortgaande tred vooruit?’, in: R. Ortlep, F.A.G. Groothuijse, J. Kiewiet & R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: WLP 2016, p. 1-18
  36. C.B. Modderman & R. Ortlep, ‘De betekenis van uitlatingen van de zijde van de regering bij wetsinterpretatie door de rechter’, in: R. Ortlep, F.A.G. Groothuijse, J. Kiewiet & R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: WLP 2016, p. 139-152
  37. R. Ortlep, ‘Meldingsstelsel Leeuwarden. Strategisch besluitbegrip. Besluitbegrip als toegangsbewijs voor rechtsbescherming’, in: T. Barkhuysen e.a. (red.), AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 697-713
  38. R. Ortlep, ‘Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: spontane harmonisatie van de Köbler-rechtspraak’, AB 2016/157, p. 921-941
  39. R. Ortlep, ‘Prejudiciële procedure motie Recourt Taverne: oude wijn in nieuwe zakken’, JBplus 2015/3, p. 180-198
  40. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Judicial Protection’, in: J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (eds.), Europeanisation of Public Law, Groningen: Europa Law Publishing 2015, p. 331-434
  41. R. Ortlep, ‘Meerwaarde van de annotatie: onderlinge relatie tussen rechterlijke rechtsvorming, motiveren en annoteren’, in: A.T. Marseille e.a. (red.), Behoorlijk bestuursprocesrecht (De Waard-bundel), Den Haag: BJu 2015, p. 341-348
  42. R. Ortlep, ‘Optimaliseren rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters’, in: E.M.H. Hirsch Ballin, R. Ortlep & A. Tollenaar, Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter. VAR-reeks 154, Den Haag: BJu 2015, p. 59-160
  43. R. Ortlep, ‘‘Dwangsommetje scoren’: misbruik dwangsomregeling door middel van oneigenlijke Wob-verzoeken’, JBplus 2014, p. 226-243
  44. R. Ortlep, ‘Bekendmaking besluit ‘op een andere geschikte wijze’’, Netherlands Administrative Law Library 2014(http://www.nall.nl)
  45. R. Ortlep, ‘De bestuursrechter: toetsing aan artikel 9 EVRM’, in: H.A. Post & G. van der Schyff (red.), Artikel 9 EVRM in de Nederlandse rechtsorde, Oisterwijk: WLP 2014, p. 191-203
  46. R. Ortlep, W. den Ouden, Y. Schuurmans, A. Tollenaar, G. van der Veen & J. Wolswinkel, ‘Nut en noodzaak van een algemene codificatie van bestuursrecht’, Netherlands Administrative Law Library 2014 (http://www.nall.nl).
  47. R. Ortlep & B.J. Schueler e.a., ‘De praktijk en werking van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb’, JBplus 2014, p. 168-181
  48. R. Ortlep, ‘Definitieve geschilbeslechting: wanneer is toepassing van de bestuurlijke lus op haar plaats?’, TRA 2014/87, p. 13-16
  49. R. Ortlep, ‘Het arrest Byankov: specifieke Unierechtelijke plicht tot heroverweging van een in rechte onaantastbaar besluit’, Netherlands Administrative Law Library 2013 (http://www.nall.nl)
  50. R. Ortlep, ‘Toetsing aan de vrijheid van godsdienst door de bestuursrechter’, JBplus 2013, p. 192-209
  51. B.J. van Ettekoven & R. Ortlep, ‘Zelf in de zaak voorzien en schadevergoeding’, O&A 2012, p. 2-18
  52. R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘The principle of primacy versus the principle of national procedural autonomy’, Netherlands Administrative Law Library 2012 (http://www.nall.nl)
  53. R. Ortlep, ‘Bestuurlijke lus: terugkomen op een in een tussenuitspraak neergelegde bindende eindbeslissing’, JBplus 2012, p. 219-234
  54. R. Ortlep, ‘Bewijsrecht: bewijskracht rechterlijke uitspraak in het bestuursrecht’, AB 2012/354, p. 2085-2092
  55. R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘Collisions between EU law and national law’, in: H.R.B.M. Kummeling e.a. (red.), De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht, Oisterwijk: WLP 2012, p. 173-186
  56. R. Ortlep, ‘Bevoegdheidsgrondslag voor een besluit in een Unierechtelijke verordening’, AB 2011/244, p. 1431-1439
  57. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Reëel besluit na een fictief besluit: nietig of vernietigbaar?’, in: A.A.J. de Gier e.a. (red.), Goed verdedigbaar (Van Buuren-bundel), Deventer: Kluwer 2011, p. 109-116
  58. R. Ortlep, De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht, dissertatie, Recht en Praktijk – Staats- en bestuursrecht, deel SB4, Deventer: Kluwer 2011
  59. R. Ortlep, ‘Drie Nederlandse rechtsbeginselen in communautair perspectief: de EG-rechtelijke plicht tot terugvordering van communautaire steun’, JBplus 2009, p. 81-105
  60. R. Ortlep & P.A. Willemsen, ‘Gezag van gewijsde. De toepassing van de leer van het gezag van gewijsde, in het bijzonder in het vreemdelingenrecht’, NAV 2009, p. 109-115
  61. R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘Richtlijnen: communautaire verplichtingen tijdens de omzettingstermijn’, NTER 2009, p. 113-118
  62. R. Ortlep & P.A. Willemsen, ‘De invoering van de tussenuitspraak in het bestuursprocesrecht’, in: G.H. Addink e.a. (red.), Grensverleggend bestuursrecht (Ten Berge-bundel), Alphen aan den Rijn: Kluwer 2008, p. 427-442
  63. R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘The Struggle of the Dutch Council of State in Applying Marks & Spencer’, REALaw 2008, p. 91-100
  64. R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘De voorrangsregel versus het beginsel van nationale procedurele autonomie’, SEW 2008, p. 471-477
  65. R. Ortlep, ‘Het besluitbegrip: een verdampende theorie’, RMThemis 2008, p. 243-252
  66. R. Ortlep, ‘Veronderstelde aantasting en het in de regel uitsluiten van overheidsaansprakelijkheid’, O&A 2008, p. 246-258
  67. R. Ortlep & P.A. Willemsen, ‘Gezag van gewijsde in het bestuursrecht’, NTB 2007, p. 298-306
  68. R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘Het arrest Van der Weerd: Voorlopige duidelijkheid over verplichting ambtshalve toetsing aan het EG-recht’, JBplus 2007, p. 224-236
  69. R. Ortlep, ‘Stabiliteit van gemeenschapsbesluiten: tussen ongerechtigheid en ordeloosheid’, in: A.B. Blomberg e.a. (red.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht (Backes-bundel), Alphen aan den Rijn: Kluwer 2007, p. 219-234
  70. R. Ortlep, ‘Geen bevoegdheid = Geen verplichting! Enkele gedachten over de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Kapferer’, NTER 2006, p. 138-140
  71. R. Ortlep & A.P.W. Duijkersloot, ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid: recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving’, O&A 2006, p. 53-62
  72. R. Ortlep, ‘Het arrest Traghetti en een geharmoniseerd criterium voor staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak’, NTER 2006, p. 227-230
  73. R. Ortlep, ‘De fuikendynastie: van afbraak tot verbouwing’, NTB 2005, p. 1-5
  74. R. Ortlep, ‘Het conceptwetsvoorstel herroeping van vonnissen en beschikkingen ter uitvoering van een uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens’, TCR 2005, p. 69-77
  75. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Europa en de strafrechtelijke handhaving van milieurecht’, in: Ch.W. Backes e.a. (red.), Lex dura sed lex (Michiels-bundel), Deventer: Kluwer 2005, p. 159-176
  76. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures in de rechtspraak’, JBplus 2005, p. 147-167
  77. R. Ortlep, ‘De toegevoegde waarde van de Wet extern klachtrecht’, AA 2004, p. 169-174
  78. R. Ortlep, ‘Rechtstreeks beroep in het bestuursrecht’, AA 2004, p. 259-263
  79. R.J.G.M. Widdershoven & R. Ortlep, ‘Schendingen van EG-recht door rechters’, O&A 2004, p. 34-48
  80. R. Ortlep, ‘Schadevergoeding en de Nationale ombudsman’, O&A 2004, p. 109-116
  81. R. Ortlep, ‘De Afdeling en de dienende burger’, JBplus 2004, p. 259-267
  82. R. Ortlep, ‘Een rechterlijke uitspraak als strafrechtelijk novum?’, in: M.M. Boone & R.S.B. Kool e.a. (red.), Discretie in het strafrecht, Den Haag: BJu 2004, p. 121-136
  83. R. Ortlep en A.M.M. Ferwerda, ‘Verharding van het woongenot: een afschuiving van verantwoordelijkheid’, TO 2004, p. 128-133

  Vakpublicaties

  1. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2023/131, p. 215-225
  2. R. Ortlep, ‘Het belangrijkste molecuul van het bestuursrecht’, in: Canon van het bestuursrecht, Ars Aequi Libri 2023
  3. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2022/279, p. 486-498
  4. R. Ortlep, ‘De toverwoorden van intellectuele veerkracht en reflectie’
  5. B. Aarrass, C.L.G.F.H. Abers & R. Ortlep, p. VII-VIII
  6. Boekredactie, Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid. Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg, Deventer: Wolters Kluwer 2022 (298pp)
  7. R. Ortlep, ‘Terugwerkende kracht salarisverlaging. Rechtszekerheidsbeginsel: het ontstaan en de ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur’, in: AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd, Deventer: Wolters Kluwer 2022
  8. R. Ortlep, ‘Maxis en Praxis. Rechterlijke toetsing van beleids- en beoordelingsruimte’, in: AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd, Deventer: Wolters Kluwer 2022
  9. R. Ortlep, ‘Meldingsstelsel Leeuwarden. Strategisch besluitbegrip. Besluitbegrip als toegangsbewijs voor rechtsbescherming’, in: T. Barkhuysen e.a. (red.), AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd, Deventer: Wolters Kluwer 2022
  10. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2022/22, p. 103-114
  11. R. Ortlep & M. van Zanten, ‘Contradictory ECJ judgments on the enforcement of final national decisions: the principle of primacy versus the principle of national procedural autonomy’
  12. R. Ortlep, ‘Kinderopvangtoeslagaffaire: ook een spiegel voor de rechtenfaculteiten’, NJB 2021/2725, p. 3107-3110
  13. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2021/249, p. 540-555
  14. R. Ortlep, ‘Een korrel geest weegt in de rechtswetenschap zwaarder dan twintig schepel getallen
  15. R. Ortlep, ‘KLASSIEKERS OVER DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT #13: HET BESTUURSRECHT DER WERKELIJKHEID’
  16. R. Ortlep & V.A. van Waarde, ‘Artikel 3:14 BW: van iemand, via de overheid, naar uitsluitend het bestuursorgaan?’, RMThemis 2021/1, p. 34-37
  17. Boekredactie, Bestuursrecht in het echt. Vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden (638 pp), Deventer: Wolters Kluwer 2021
  18. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2021/11, p. 48-64
  19. R. Ortlep & M. van Zanten, ‘Indringender exceptieve toetsing: herijking van de rechterlijke positie in ons staatsbestel?’, AA 2020, p. 961-964
  20. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2020/140, p. 331-344
  21. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:5 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht’ (Kluwer online naslagwerk) 2020.
  22. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:6 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht’ (Kluwer online naslagwerk) 2020
  23. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2020/20, p. 58-70
  24. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2019/26, p. 262-275
  25. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2019/4, p. 18-34
  26. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Enkel niet nakomen van plicht tot prejudiciële verwijzing is onvoldoende voor vestiging staatsaansprakelijkheid’
  27. R. Ortlep, ‘Relativiteitsbenadering bij EU-aansprakelijkheid: gewenste resultaat?
  28. Boekredactie, Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten (647 pp), Den Haag: BJu 2018
  29. A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep, ‘Als ongezond (on)geoorloofd is – Een inleiding over de inzet van het recht bij legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten’, in: A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep (red.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten, Den Haag: BJu 2018, p. 23-32
  30. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2018/46, p. 236-251
  31. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: van een geharmoniseerde invulling voorzien?’
  32. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2017/27, p. 238-252
  33. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak’, O&A 2017/29, p. 61-62.
  34. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:5 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht’ (Kluwer online naslagwerk) 2017
  35. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:6 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht’ (Kluwer online naslagwerk) 2017.
  36. R. Ortlep, ‘Korosec-arrest in de bestuursrechtspraak’
  37. A.L.M. Keirse & R. Ortlep, ‘Bewegingen van overheidsaansprakelijkheidsrecht’
  38. I. Giesen & R. Ortlep, ‘Naar een prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht?’
  39. R. Ortlep, ‘Responsieve opstelling binnen de Trias’,
  40. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2017/4, p. 27-39
  41. I. Giesen & R. Ortlep, ‘Het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Een rechtsgeleerde, vakgebiedoverstijgende dialoog naar aanleiding van een op een wankel politiek koord balancerend rapport’
  42. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2016/7, p. 235-248
  43. Boekredactie, De rechter onder vuur (347 pp), Oisterwijk: WLP 2016
  44. Boekredactie, 100 jaar AB (241 pp), Deventer: Wolters Kluwer 2016
  45. R. Ortlep, ‘Een gezamenlijk verjaardagsfeest: het arrest Noordwijkerhout/Guldemond’, in W. den Ouden e.a. (red.), 100 jaar AB, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 183-185
  46. I. Giesen, T. van der Linden & R. Ortlep, ‘Rechtsvorming door feitenrechters: vooralsnog meer vragen dan antwoorden’
  47. R. Ortlep, ‘De aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van de rechter’, NJB 2016/21, p. 1491-1494
  48. R. Ortlep, ‘Les uit België? Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak’
  49. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2016/1, p. 26-40.
  50. R. Ortlep, ‘De Urgenda-uitspraak: wetgever en regering onder verscherpt rechterlijk toezicht’, TvT 2016/1, p. 29-32.
  51. R. Ortlep, ‘Rechtseenheid 2: aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren’
  52. R. Ortlep, ‘Rechtseenheid 3: aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren’
  53. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2015, p. 21-36
  54. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2015, p. 224-238
  55. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 6:2 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  56. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 6:3 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  57. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:119 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  58. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:51a Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  59. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:51b Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  60. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:51c Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  61. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:80a Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  62. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:80b Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  63. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:66 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  64. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:67 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  65. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:68 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  66. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2014, p. 134-146
  67. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:17 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  68. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:18 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  69. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:19 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  70. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:20 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  71. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2013, p. 90-103
  72. R. Ortlep, ‘Doorgeefcolumn: Rechtseenheid en verantwoording van verschillen’
  73. R. Ortlep, ‘Het ‘feestje’ van de rechtseenheid bij de hoogste bestuursrechters’, NJB 2013, p. 2874-2875
  74. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2013, p. 228-238
  75. R. Ortlep, ‘De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht’, Trema 2012, p. 96-97
  76. Boekredactie, De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht(234 pp), Oisterwijk: WLP 2012
  77. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:51a Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012
  78. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:51b Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012
  79. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:51c Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012
  80. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:80a Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012
  81. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:80b Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012
  82. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:66 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012
  83. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:67 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  84. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:68 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  85. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2012, p. 271-291.
  86. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:5 Awb’, in: Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer online naslagwerk) 2011
  87. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 4:6 Awb’, in: Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer online naslagwerk) 2011
  88. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 6:2 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2011
  89. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 6:3 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2011
  90. R. Ortlep, ‘Commentaar op artikel 8:88 Awb’, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2011.
  91. R. Ortlep, ‘Het conceptwetsvoorstel herroepen: herroepen’, TCR 2005, p. 97-99
  92. R. Ortlep, ‘Reacties op de stelling: Spreekrecht voor de slachtoffers hindert het strafproces tegen de daders, NJB 2004, p. 335-336
  93. R. Ortlep, ‘Koninklijke verordening’, NJB 2003, p. 1445-1446
  94. R. Ortlep, ‘De gemachtigde advocaat: nietigheid gedekt’, AA 2003, p. 762-764

  Annotaties

  1. R. Ortlep en F.A.G. Groothuijse, annotatie onder ABRvS 11 augustus 2004, AB 2004/343.
  2. R. Ortlep, annotatie onder Rechtbank Amsterdam 3 december 2004, JOR 2005/13.
  3. R. Ortlep, annotatie onder Gerechtshof Amsterdam 22 december 2004, AB 2005/56.
  4. R. Ortlep, annotatie onder Rechtbank Rotterdam 3 januari 2005, AB 2005/126.
  5. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 23 maart 2005, AB 2005/193.
  6. R. Ortlep en F.A.G. Groothuise, annotatie onder ABRvS 9 februari 2005, AB 2005/224.
  7. R. Ortlep en F.A.G. Groothuijse, annotatie ABRvS 6 april 2005, AB 2005/225.
  8. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 2 maart 2005, AB 2005/228.
  9. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 28 januari 2005, AB 2005/255.
  10. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 juli 2005, AB 2005/320.
  11. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 augustus 2005, JB 2005/280.
  12. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 20 juli 2005, AB 2005/419.
  13. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 september 2005, AB 2006/50.
  14. R. Ortlep, annotatie onder HR 23 september 2006, AB 2006/95.
  15. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 november 2005, AB 2006/124.
  16. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 januari 2006, AB 2006, 180.
  17. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Roermond 21 december 2005, AB 2006/181.
  18. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 19 oktober 2005, AB 2006/195.
  19. R. Ortlep, annotatie onder HR 11 november 2005, AB 2006/205.
  20. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 14 december 2005, AB 2006/217.
  21. R. Ortlep, annotatie onder HR 30 juni 2006, AB 2006/335.
  22. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Amsterdam 22 augustus 2006, AB 2006/410.
  23. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 10 oktober 2006, AB 2006/423.
  24. R. Ortlep, annotatie onder CBB 2 november 2006, AB 2007/15.
  25. R. Ortlep en A.P.W. Duijkersloot, annotatie onder ABRvS 22 november 2006, AB 2007/25.
  26. R. Ortlep, annotatie onder CBB 8 november 2007, JB 2007/34.
  27. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 17 november 2006, AB 2007/57.
  28. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder CBB 9 november 2006, AB 2007/67.
  29. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 22 november 2006, AB 2007/71.
  30. R. Ortlep, annotatie onder CBB 10 januari 2007, AB 2007/82.
  31. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 17 januari 2007, AB 2007/102.
  32. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HR 22 december 2006, AB 2007/116.
  33. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 14 februari 2007, AB 2007/126.
  34. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 8 maart 2007, AB 2007/137.
  35. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 21 maart 2007, AB 2007/145.
  36. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 25 april 2007, AB 2007/152.
  37. R. Ortlep, annotatie onder Vz. ABRvS 2 mei 2007, AB 2007/161.
  38. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder CRvB 3 april 2007, AB 2007/ 177.
  39. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 februari 2007, AB 2007/199.
  40. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 juni 2007, JB 2007/137.
  41. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie ABRvS 20 juni 2007, AB 2007/231.
  42. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CRvB 6 juni 2007, AB 2007/236.
  43. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 mei 2007, AB 2007/237.
  44. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 14 juni 2007, AB 2007/245.
  45. R. Ortlep en A.P.W. Duijkersloot, annotatie onder CBB 23 april 2007, AB 2007/247.
  46. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder ABRvS 4 april 2007, SEW 2007, p. 360-362;
  47. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 juli 2007, AB 2007/297.
  48. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder Rb. Den Haag 8 mei 2007, AB 2007/308.
  49. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 11 juli 2007, AB 2007/320.
  50. R. Ortlep, annotatie onder HR 10 augustus 2007, AB 2007/326.
  51. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 7 juni 2007, AB 2007/331.
  52. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 20 september 2007, AB 2007/344.
  53. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 14 september 2007, AB 2007/351.
  54. R. Ortlep, annotatie onder CBB 20 september 2007, AB 2007/361.
  55. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 18 juli 2007, AB 2007/362.
  56. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 oktober 2007, AB 2007/370.
  57. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 30 augustus 2007, AB 2007/376.
  58. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 oktober 2007, AB 2007/378.
  59. R. Ortlep, annotatie onder HR 10 augustus 2007, AB 2007/388.
  60. R. Ortlep, annotatie onder CBB 11 oktober 2007, AB 2007/404.
  61. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 7 juni 2007, SEW 2007, p. 516-518.
  62. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 december 2007, AB 2008/2.
  63. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 19 september 2007, AB 2008/10.
  64. R. Ortlep, annotatie onder CBB 28 november 2007, AB 2008/20.
  65. R. Ortlep, annotatie onder Hof Amsterdam 12 juni 2007, AB 2008/21.
  66. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder ABRvS 5 september 2007, SEW 2008, p. 33-34.
  67. R. Ortlep, annotatie onder GvEA 12 september 2007, AB 2008/39.
  68. R. Ortlep, annotatie onder HR 7 december 2007, AB 2008/82.
  69. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 11 december 2007, AB 2008/91.
  70. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 december 2007, AB 2008/116.
  71. R. Ortlep, annotatie onder CBB 23 januari 2008, AB 2008/121.
  72. R. Ortlep en O.J.D.L.M. Jansen, annotatie onder CBB 28 februari 2008, AB 2008/139.
  73. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder ABRvS 5 maart 2008, AB 2008/157.
  74. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 9 april 2008, AB 2008/166.
  75. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 maart 2008, AB 2008/171.
  76. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 22 februari 2008, AB 2008/172.
  77. R. Ortlep, annotatie onder Gerechtshof Den Bosch 20 maart 2008, AB 2008/193.
  78. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 4 juni 2008, AB 2008/208.
  79. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 juni 2008, AB 2008/220.
  80. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 april 2008, AB 2008/227.
  81. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 april 2008, AB 2008/259.
  82. R. Ortlep en H. van Eijken, annotatie onder HvJ 17 juli 2008, AB 2008/268.
  83. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 juli 2008, AB 2008/270.
  84. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 29 juli 2008, AB 2008/272.
  85. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 2 juli 2008, AB 2008/278.
  86. R. Ortlep, annotatie onder CBB 27 juni 2008, AB 2008/282.
  87. R. Ortlep, annotatie onder HR 18 april 2008, AB 2008/284.
  88. R. Ortlep, annotatie onder HR 8 februari 2008, AB 2008/285.
  89. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 augustus 2008, AB 2008/292.
  90. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 4 juni 2008, AB 2008/298.
  91. R. Ortlep, annotatie onder CBB 19 juni 2008, AB 2008/301.
  92. R. Ortlep, annotatie onder CBB 19 juni 2008, AB 2008/302.
  93. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 17 januari 2008, AB 2008/304.
  94. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CBB 28 augustus 2008, AB 2008/344.
  95. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 17 januari 2008, AB 2008/356.
  96. R. Ortlep, annotatie onder CBB 18 september 2008, AB 2008/359.
  97. R. Ortlep, annotatie onder CBB 20 oktober 2008, AB 2008/368.
  98. R. Ortlep, annotatie onder CBB 24 september 2008, AB 2008/374.
  99. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 26 november 2008, AB 2008/378.
  100. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 16 oktober 2008, AB 2008/379.
  101. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 januari 2009, AB 2009/31.
  102. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 21 oktober 2008, AB 2009/37.
  103. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 15 januari 2009, AB 2009/45.
  104. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CRvB 27 november 2008, AB 2009/48.
  105. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 augustus 2008, AB 2009/55.
  106. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 december 2008, AB 2009/63.
  107. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 december 2008, AB 2009/64.
  108. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 januari 2009, AB 2009/78.
  109. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 29 januari 2009, AB 2009/91.
  110. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 februari 2009, AB 2009/115.
  111. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Utrecht 13 januari 2009, AB 2009/139.
  112. R. Ortlep, annotatie onder CBB 25 februari 2009, AB 2009/153.
  113. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 oktober 2008, AB 2009/193.
  114. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 23 april 2009, AB 2009/195.
  115. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 maart 2008, AB 2009/201.
  116. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 mei 2009, AB 2009/206.
  117. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 maart 2009, AB 2009/207.
  118. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 19 februari 2009, AB 2009/216.
  119. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 februari 2009, AB 2009/224.
  120. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 25 februari 2009, AB 2009/238.
  121. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 januari 2009, AB 2009/242
  122. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 juli 2009, AB 2009/259.
  123. R. Ortlep, annotatie onder CBB 6 mei 2009, AB 2009/269.
  124. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 29 januari 2009, AB 2009/293.
  125. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 april 2009, AB 2009/294.
  126. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 juni 2009, AB 2009/311.
  127. R. Ortlep, annotatie onder CBB 3 februari 2009, AB 2009/316.
  128. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 april 2009, AB 2009/354.
  129. R. Ortlep, annotatie onder CBB 26 maart 2009, AB 2009/355.
  130. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 juli 2009, AB 2009/363.
  131. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 juli 2009, AB 2009/392.
  132. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 juli 2009, AB 2010/8.
  133. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 oktober 2009, AB 2010/9.
  134. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 september 2009, AB 2010/12.
  135. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 november 2009, AB 2010/15.
  136. R. Ortlep, annotatie onder HR 23 oktober 2009, AB 2010/20.
  137. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 oktober 2009, AB 2010/29.
  138. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 maart 2009, AB 2010/30.
  139. R. Ortlep, annotatie onder CBB 25 november 2009, AB 2010/37.
  140. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 9 september 2009, AB 2010/43.
  141. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 januari 2010, AB 2010/67.
  142. R. Ortlep, annotatie onder CBB 22 december 2009, AB 2010/74.
  143. R. Ortlep, annotatie onder HR 26 februari 2010, AB 2010/76.
  144. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 3 maart 2010, AB 2010/90.
  145. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 31 december 2009, AB 2010/108.
  146. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 19 januari 2010, AB 2010/116.
  147. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 3 februari 2010, AB 2010/155.
  148. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 januari 2010, AB 2010/162.
  149. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 juli 2010, AB 2010/209.
  150. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 oktober 2010, AB 2011/13.
  151. R. Ortlep, annotatie onder CBB 27 oktober 2010, AB 2011/16.
  152. R. Ortlep, annotatie onder CBB 15 oktober 2010, AB 2011/24.
  153. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 oktober 2010, AB 2011/29.
  154. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 8 december 2010, AB 2011/36.
  155. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 oktober 2010, AB 2011/50.
  156. R. Ortlep, annotatie onder CBB 16 november 2010, AB 2011/51.
  157. R. Ortlep, annotatie onder HR 28 januari 2011, AB 2011/53.
  158. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 26 januari 2011, AB 2011/61.
  159. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 9 februari 2011, AB 2011/65.
  160. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 23 februari 2011, AB 2011/74.
  161. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 maart 2011, AB 2011/96.
  162. R. Ortlep, annotatie onder CBB 2 maart 2011, AB 2011/100.
  163. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 april 2011, AB 2011/115.
  164. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 februari 2011, AB 2011/116.
  165. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 mei 2011, AB 2011/159.
  166. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 mei 2011, AB 2011/170.
  167. R. Ortlep, annotatie onder HR 24 juni 2011, AB 2011/175.
  168. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 1 juli 2011, AB 2011/186.
  169. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 juli 2011, AB 2011/197.
  170. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 23 juni 2011, AB 2011/207.
  171. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 21 juli 2011, AB 2011/247.
  172. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 19 april 2011, AB 2011/258.
  173. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 augustus 2011, AB 2011/259.
  174. R. Ortlep, annotatie onder HR 24 juni 2011, AB 2011/271.
  175. R. Ortlep, annotatie onder CBB 16 juni 2011, AB 2011/283.
  176. R. Ortlep, annotatie onder CBB 13 juli 2011, AB 2011/297.
  177. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 september 2011, AB 2011/299.
  178. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 augustus 2011, AB 2011/308.
  179. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 15 september 2011, AB 2011/322.
  180. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 oktober 2011, AB 2011/331.
  181. R. Ortlep, annotatie onder HR 14 oktober 2011, AB 2011/340.
  182. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 april 2011, AB 2011/356.
  183. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 oktober 2011, AB 2011/374.
  184. R. Ortlep, annotatie onder Vz. ABRvS 7 september 2011, AB 2012/22.
  185. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 7 december 2011, AB 2012/34.
  186. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 augustus 2011, AB 2012/35.
  187. R. Ortlep, annotatie onder CBB 23 november 2011, AB 2012/40.
  188. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 januari 2012, AB 2012/44.
  189. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 11 januari 2012, AB 2012/54.
  190. R. Ortlep, annotatie onder HR 20 januari 2012, AB 2012/64.
  191. R. Ortlep, annotatie onder HR 20 januari 2012, AB 2012/65.
  192. R. Ortlep, annotatie onder HR 3 februari 2012, AB 2012/72.
  193. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 januari 2012, AB 2012/82.
  194. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 2 februari 2012, AB 2012/83.
  195. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 20 december 2011, AB 2012/94.
  196. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 augustus 2011, AB 2012/99.
  197. R. Ortlep, annotatie onder HR 24 februari 2012, AB 2012/117.
  198. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 22 februari 2012, AB 2012/130.
  199. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 25 januari 2012, AB 2012/140.
  200. R. Ortlep, annotatie onder CBB 8 maart 2012, AB 2012/157.
  201. R. Ortlep, annotatie onder CBB 6 maart 2012, AB 2012/158.
  202. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 29 februari 2012, AB 2012/167.
  203. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 maart 2012, AB 2012/200.
  204. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 april 2012, AB 2012/208.
  205. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 maart 2012, AB 2012/222.
  206. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 maart 2012, AB 2012/233.
  207. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 20 juni 2012, AB 2012/266.
  208. R. Ortlep, annotatie onder HR 29 juni 2012, AB 2012/276.
  209. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 mei 2012, AB 2012/308.
  210. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 26 juni 2012, AB 2012/321.
  211. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 27 juni 2012, AB 2012/329.
  212. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CRvB 23 mei 2012, AB 2012/346.
  213. R. Ortlep, annotatie onder HR 3 juli 2012, AB 2012/360.
  214. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 juli 2012, AB 2012/368.
  215. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 maart 2012, AB 2012/379.
  216. R. Ortlep, annotatie onder CBB 24 april 2012, AB 2012/389.
  217. R. Ortlep, annotatie onder HR 8 juni 2012, AB 2012/390.
  218. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CBB 10 oktober 2012, AB 2012/404.
  219. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 8 juni 2012, AB 2013/6.
  220. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 augustus 2012, AB 2013/12.
  221. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 maart 2012, AB 2013/25.
  222. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 november 2012, AB 2013/35.
  223. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 2 november 2011, AB 2013/40.
  224. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 december 2012, AB 2013/47.
  225. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 16 oktober 2012, AB 2013/56.
  226. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 2 november 2012, AB 2013/75.
  227. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Rotterdam 6 december 2012, AB 2013/85.
  228. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 augustus 2012, AB 2013/137.
  229. R. Ortlep, annotatie onder Vz. ABRvS 8 augustus 2012, AB 2013/140.
  230. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 14 december 2012, AB 2013/158.
  231. R. Ortlep, annotatie onder CBB 21 februari 2013, AB 2013/166.
  232. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 april 2013, AB 2013/180.
  233. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 1 mei 2013, AB 2013/190.
  234. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 3 januari 2013, AB 2013/198.
  235. R. Ortlep, annotatie onder CBB 3 mei 2013, AB 2013/232.
  236. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 juni 2013, AB 2013/239.
  237. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 30 mei 2013, AB 2013/259.
  238. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 juni 2013, AB 2013/278.
  239. R. Ortlep, annotatie onder CBB 13 juni 2013, AB 2013/306.
  240. R. Ortlep, annotatie onder CBB 27 februari 2013, AB 2013/314.
  241. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 3 juli 2013, AB 2013/320.
  242. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 juni 2013, AB 2013/330.
  243. R. Ortlep, annotatie onder HR 22 maart 2013, AB 2013/333.
  244. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 1 mei 2013, AB 2013/345.
  245. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 juli 2013, AB 2013/357.
  246. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 augustus 2013, AB 2013/364.
  247. R. Ortlep, annotatie onder CBB 16 oktober 2013, AB 2013/373.
  248. R. Ortlep, annotatie onder HR 13 juli 2013, AB 2013/381.
  249. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 oktober 2013, AB 2013/415.
  250. R. Ortlep, annotatie onder HR 22 november 2013, AB 2014/1.
  251. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 oktober 2013, AB 2014/34.
  252. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 17 december 2013, AB 2014/61.
  253. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder ABRvS 17 april 2013, AB 2014/75.
  254. R. Ortlep, annotatie onder CBB 6 september 2013, AB 2014/86.
  255. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 januari 2014, AB 2014/96.
  256. R. Ortlep, annotatie onder HR 12 juli 2013, AB 2014/107.
  257. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 26 september 2013, AB 2014/120.
  258. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 december 2013, AB 2014/132.
  259. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 september 2013, AB 2014/163.
  260. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 december 2013, AB 2014/166.
  261. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 26 september 2013, AB 2014/188.
  262. R. Ortlep, annotatie onder HR 20 december 2013, AB 2014/191.
  263. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 februari 2014, AB 2014/223.
  264. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 aprili 2014, AB 2014/259.
  265. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 3 april 2013, AB 2014/260.
  266. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 november 2013, AB 2014/280.
  267. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 juni 2014, AB 2014/286.
  268. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 mei 2014, AB 2014/287.
  269. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 augustus 2014, AB 2014/332.
  270. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 18 november 2013, AB 2014/335.
  271. R. Ortlep, annotatie onder HR 31 januari 2014, AB 2014/338.
  272. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 augustus 2014, AB 2014/353.
  273. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 juni 2014, AB 2014/375.
  274. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 2 juli 2014, AB 2014/395.
  275. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 oktober 2014, AB 2014/404.
  276. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 juni 2014, AB 2015/18.
  277. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 november 2014, AB 2015/28.
  278. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 24 september 2014, AB 2015/35.
  279. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 december 2014, AB 2015/47.
  280. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 3 december 2014, AB 2015/78.
  281. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 24 december 2014, AB 2015/105.
  282. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 25 september 2014, AB 2015/106.
  283. R. Ortlep, annotatie onder HR 20 februari 2015, AB 2015/107.
  284. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 januari 2015, AB 2015/108.
  285. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 februari 2015, AB 2015/119.
  286. R. Ortlep, annotatie onder HR 5 december 2014, AB 2015/136.
  287. R. Ortlep, annotatie onder HR 19 december 2014, AB 2015/137.
  288. R. Ortlep, annotatie onder HR 30 januari 2015, AB 2015/158.
  289. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 april 2015, AB 2015/161.
  290. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 maart 2015, AB 2015/175.
  291. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 maart 2015, AB 2015/176.
  292. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 april 2015, AB 2015/186.
  293. R. Ortlep, annotatie onder HR 13 maart 2015, AB 2015/188.
  294. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 november 2014, AB 2015/199.
  295. R. Ortlep, annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 29 april 2015, AB 2015/210.
  296. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 20 mei 2015, AB 2015/214.
  297. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 19 mei 2015, AB 2015/220.
  298. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 mei 2015, AB 2015/232.
  299. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 18 februari 2015, AB 2015/236.
  300. R. Ortlep, annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2013, AB 2015/237.
  301. R. Ortlep, annotatie onder HR 29 mei 2015, AB 2015/240.
  302. R. Ortlep, annotatie onder HR 29 mei 2015, AB 2015/241.
  303. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 10 juli 2014, AB 2015/251.
  304. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 4 juni 2015, AB 2015/252.
  305. R. Ortlep, annotatie onder CBB 21 februari 2014, AB 2015/273.
  306. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 juni 2015, AB 2015/274.
  307. R. Ortlep, annotatie onder HR 10 juli 2015, AB 2015/275.
  308. R. Ortlep, annotatie onder HR 26 juni 2015, AB 2015/276.
  309. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 maart 2015, AB 2015/280.
  310. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 juni 2015, AB 2015/289.
  311. R. Ortlep, annotatie onder CBb 17 juni 2015, AB 2015/297.
  312. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 juli 2015, AB2015/310.
  313. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 mei 2015, AB 2015/311.
  314. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 augustus 2015, AB 2015/340.
  315. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 juli 2015, AB 2015/361.
  316. R. Ortlep, annotatie onder HR 19 december 2014, AB 2015/370.
  317. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 28 juli 2015, AB 2015/371.
  318. R. Ortlep, annotatie onder Vz. ABRvS 16 september 2015, AB 2015/372.
  319. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 augustus 2015, AB 2015/387.
  320. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 27 augustus 2015, AB 2015/391.
  321. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 29 september 2015, AB 2015/397.
  322. R. Ortlep, annotatie onder CBB 7 oktober 2015, AB 2015/399.
  323. R. Ortlep, annotatie onder HR 28 maart 2014, AB 2015/407.
  324. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 9 september 2015, AB 2015/408.
  325. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 september 2015, AB 2015/417.
  326. R. Ortlep, annotatie onder HR 26 mei 2015, AB 2015/418.
  327. R. Ortlep, annotatie onder HR 9 oktober 2015, AB 2015/426.
  328. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 30 september 2015, AB 2015/432.
  329. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJEU 6 oktober 2015, AB 2015/436.
  330. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 9 september 2015, AB 2016/1.
  331. R. Ortlep, annotatie CRvB 18 maart 2015, AB 2016/66.
  332. R. Ortlep, annotatie CRvB 6 november 2015, AB 2016/67.
  333. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 oktober 2015, AB 2016/74.
  334. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 december 2015, AB 2016/84.
  335. R. Ortlep, annotatie onder CBB 18 december 2015, AB 2016/85.
  336. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 juni 2015, AB 2016/91.
  337. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 juni 2015, AB 2016/92.
  338. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 23 september 2015, AB 2016/104.
  339. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 november 2015, AB 2016/105.
  340. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 6 oktober 2015, AB 2016/109.
  341. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HR 16 oktober 2015, AB 2016/113.
  342. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 3 februari 2016, AB 2016/123.
  343. R. Ortlep, annotatie onder HR 13 november 2015, AB 2016/125.
  344. R. Ortlep, annotatie onder HR 15 januari 2016, AB 2016/126.
  345. R. Ortlep, annotatie onder HR 19 februari 2016, AB 2016/127.
  346. R. Ortlep en C.B. Modderman, annotatie onder ABRvS 24 februari 2016, AB 2016/134.
  347. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 februari 2016, AB 2016/171.
  348. R. Ortlep, annotatie onder HR 26 februari 2016, AB 2016/175.
  349. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 25 februari 2016, AB 2016/178.
  350. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 19 april 2016, AB 2016/186.
  351. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 14 april 2016, AB 2016/187.
  352. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJEU 18 december 2014, AB 2016/199.
  353. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HR 18 maart 2016, AB 2016/200.
  354. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 april 2016, AB 2016/221.
  355. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 25 mei 2016, AB 2016/231.
  356. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 juni 2016, AB 2016/273.
  357. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 4 mei 2016, AB 2016/284.
  358. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 28 juli 2016, AB 2016/296.
  359. R. Ortlep, annotatie onder HR 29 januari 2016, AB 2016/298.
  360. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 28 juli 2016, AB 2016/308.
  361. R. Ortlep, annotatie onder HR 18 maart 2016, AB 2016/309.
  362. R. Ortlep, annotatie onder HR 10 juni 2016, AB 2016/322.
  363. R. Ortlep, annotatie onder HR 15 januari 2016, AB 2016/360.
  364. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Rotterdam 18 juli 2016, AB 2016/376.
  365. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 8 juli 2016, AB 2016/431.
  366. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 december 2016, AB 2017/64.
  367. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 december 2016, AB 2017/69.
  368. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 7 juli 2016, AB 2017/73.
  369. R. Ortlep, annotatie onder CBb 28 december 2016, AB 2017/81.
  370. R. Ortlep, annotatie onder HR 16 december 2016, AB 2017/91.
  371. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 30 januari 2017, AB 2017/98.
  372. R. Ortlep, annotatie onder CBb 20 juni 2016, AB 2017/123.
  373. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 15 maart 2017, AB 2017/140.
  374. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 november 2016, AB 2017/149.
  375. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 maart 2017, AB 2017/150.
  376. R. Ortlep, annotatie onder CBb 26 juli 2016, AB 2017/226.
  377. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 juni 2017, AB 2017/311.
  378. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 mei 2017, AB 2017/316.
  379. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 7 juni 2017, AB 2017/323.
  380. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 16 maart 2017, AB 2017/328.
  381. R. Ortlep, annotatie onder HR 22 september 2017, AB 2017/362.
  382. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 juni 2017, AB 2017/372
  383. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 april 2017, AB 2017/378.
  384. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 mei 2017, AB 2017/403.
  385. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 december 2017, AB 2018/21.
  386. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 10 november 2017, AB 2018/33.
  387. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 28 december 2017, AB 2018/40.
  388. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 29 november 2017, AB 2018/50.
  389. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 december 2017, AB 2018/57.
  390. R. Ortlep, annotatie onder CBb 21 december 2017, AB 2018/58.
  391. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 januari 2018, AB 2018/62.
  392. R. Ortlep, annotatie onder CBb 6 februari 2018, AB 2018/84.
  393. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 10 januari 2018, AB 2018/90.
  394. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 20 februari 2018, AB 2018/106.
  395. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CBb 20 november 2017, AB 2018/142.
  396. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 4 april 2018, AB 2018/158.
  397. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 april 2018, AB 2018/171.
  398. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 april 2018, AB 2018/197.
  399. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 29 november 2017, AB 2018/206.
  400. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 2 mei 2018, AB 2018/224.
  401. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 juni 2018, AB 2018/258.
  402. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 9 mei 2018, AB 2018/291.
  403. R. Ortlep, annotatie onder CBb 26 juni 2018, AB 2018/295.
  404. R. Ortlep, annotatie onder CBb 17 juli 2018, AB 2018/310.
  405. R. Ortlep, annotatie onder CBb 17 juli 2018, AB 2018/323.
  406. R. Ortlep, annotatie onder CBb 11 september 2018, AB 2018/385.
  407. R. Ortlep, annotatie CRvB 29 augustus 2018, AB 2018/396.
  408. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 november 2018, AB 2018/437.
  409. R.Ortlep, annotatie onder CRvB 11 oktober 2018, AB 2018/463.
  410. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 november 2018, AB 2019/26.
  411. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 december 2018, AB 2019/41.
  412. R. Ortlep, annotatie onder HR 7 december 2018, AB 2019/75.
  413. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 september 2018, AB 2019/105.
  414. R.Ortlep, annotatie onder CBb 27 februari 2019, AB 2019/205.
  415. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 januari 2019, AB 2019/215.
  416. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 november 2018, AB 2019/234.
  417. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 april 2019, AB 2019/289.
  418. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 28 mei 2019, AB 2019/389.
  419. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 19 juni 2019, AB 2019/396.
  420. R. Ortlep, annotatie onder HR 9 april 2019, AB 2020/12.
  421. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 november 2019, AB 2020/25.
  422. R. Ortlep, annotatie onder CBb 5 november 2019, AB 2020/46.
  423. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 12 november 2019, AB 2020/49.
  424. R. Koenraad en R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 april 2020, AB 2020/192.
  425. R. Ortlep, annotatie onder CBb 28 april 2020, AB 2020/227.
  426. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 16 juni 2020, AB 2020/264.
  427. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 mei 2020, AB 2020/282.
  428. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 20 oktober 2020, AB 2021/36.
  429. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 november 2020, AB 2021/56.
  430. R. Ortlep & W.S. Zorg, annotatie onder ABRvS 23 december 2020, AB 2021/60.
  431. R. Ortlep, annotatie onder CBb 22 december 2020, AB 2021/152.
  432. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 april 2021, AB 2021/157.
  433. R. Ortlep, annotatie onder CBb 26 februari 2021, AB 2021/168.
  434. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 3 maart 2021, AB 2021/213.
  435. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 mei 2021, AB 2021/226.
  436. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 juli 2021, AB 2021/237.
  437. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 april 2021, AB 2021/241.
  438. R. Ortlep, annotatie onder CBb 26 januari 2021, AB 2021/251.
  439. R. Ortlep, annotatie onder rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 juli 2021, AB 2021/268.
  440. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 september 2021, AB 2021/345.
  441. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 december 2021, AB 2022/37.
  442. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 11 november 2021, AB 2022/49
  443. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 9 februari 2022, AB 2022/102.
  444. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 26 januari 2022, AB 2022/113.
  445. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 9 september 2021, AB 2022/190
  446. R. Ortlep, annotatie onder rechtbank Midden-Nederland 3 mei 2022, AB 2022/194.
  447. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 mei 2022, AB 2022/195
  448. L.M. Koenraad & R. Ortlep, annotatie onder Raad van State (België) 20 mei 2021, AB 2022/215
  449. L.M. Koenraad & R. Ortlep, annotatie onder rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 juni 2019, AB 2022/216
  450. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 30 mei 2022, AB 2022/246
  451. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 juli 2021, AB 2022/262
  452. R. Ortlep, annotatie onder CBb 5 oktober 2021, AB 2022/263
  453. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 11 november 2021, AB 2022/264
  454. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 januari 2022, AB 2022/265
  455. R. Ortlep, annotatie onder CBb 19 april 2022, AB 2022/266
  456. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 1 juli 2022, AB 2022/267
  457. R. Ortlep, annotatie onder rechtbank Limburg 23 maart 2022, AB 2022/268
  458. R. Ortlep, annotatie onder rechtbank Noord-Holland 8 april 2022, AB 2022/278.
  459. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 26 april 2022, AB 2022/280
  460. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 14 juli 2022, AB 2022/287
  461. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 juli 2022, AB 2023/48
  462. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 januari 2023, AB 2023/51
  463. R. Ortlep, annotatie onder rechtbank Limburg 28 oktober 2022, AB 2023/52
  464. R. Ortlep, annotatie onder CBb 7 maart 2023, AB 2023/111
  465. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 februari 2023, AB 2023/114
  466. R. Ortlep, annotatie onder CBb 21 februari 2023, AB 2023/125
  467. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 december 2022, AB 2023/132
 • Deelname academisch en maatschappelijk debat: valorisatie

  Selectie

 • Erkenningen
  • Genomineerd voor UvA Docent van het Jaar 2022
  • Genomineerd voor OU Docent van het jaar 2020
  • Winnaar VAR-prijs 2013 (jury: prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt, prof. mr. G.T.J.M. Jurgens en prof. mr. R.J.N. Schlössels). De VAR-prijs wordt om de vier jaar uitgereikt aan een persoon, onder de veertig jaar, die een innovatieve en waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het algemeen deel van het Nederlandse bestuursrecht.
  • Winnaar jong docent-talent RGL 2012.
  • Eervolle vermelding: annotatie in de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2012 (jury: mr. dr. C.N.J. Kortmann).
  • Genomineerd voor jong docent-talent RGL 2011.
  • Beste annotatie in de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2009 (jury: prof. mr. B.J. van Ettekoven).
  • Eervolle vermelding: annotatie in de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2007 (jury: prof. mr. R.M. van Male).
  • Eervolle vermelding: annotatie in de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2006 (jury: prof. mr. J.E.M. Polak).
  • Winnaar als student in teamverband van het VAR Pleitconcours 2004.
 • Voltooide leergangen
  • SKO-onderzoek
  • SKO-onderwijs
  • Academisch Leiderschap voor UHD’s
  • Academisch Engels
  • Examencommissies: borging toetskwaliteit en eindniveau
  • BKO-onderwijs 
  • BKO-onderzoek
 • Onderzoek
  • Algemene rechtsleer; rechtsvorming
  • Staatsrecht
  • Materieel bestuursrecht
  • Belastingrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Rechtspleging
  • Overheid en privaatrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Europees bestuursrecht
  • EU-recht
  • Grondrechten

   

 • Begeleiding promotieonderzoek

  Afgeronde begeleiding promotieonderzoeken:

   

  Lopende begeleiding promotieonderzoeken:

 • Nevenfuncties
  • Hoogleraar (Europees) bestuursrecht Open Universiteit
  • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Gelderland
  • Voorzitter eindredactie en clustercoördinator van het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) (Kluwer)
  • Lid van de Commissie behandeling bezwaren van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Lid bestuur VAR, Vereniging voor bestuursrecht
  • Lid Raad van Toezicht Strafrechtswinkel Amsterdam
  • Docent bij SSR, het opleidingsinstituut voor de
   rechterlijke macht
  • Redactielid van de Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer)
  • Medewerker Kroniek Europees staats- en bestuursrecht NTB (Kluwer)
 • Ben jij student en wil je graag een noot schrijven voor de AB? Lees dan verder!

  Het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) is niet alleen een van de oudste maar ook een van de meest gelezen Nederlandse juridische tijdschriften. De AB is ook al jaren niet meer weg te denken uit het onderwijs. Universiteiten en hogescholen zijn zelfs de grootste raadplegers van de AB. Dat is niet voor niks: AB-annotaties bieden een heldere samenvatting van (lange) uitspraken en plaatsen die vaak in een bredere context. Bovendien hebben studenten de mogelijkheid om samen met een docent of advocaat (vaak ook AB-annotator) een annotatie bij de AB in te dienen. Dan heb je al tijdens je studie een publicatie op je naam staan! Zie voor meer informatie, vlog: de AB in het onderwijs: https://www.youtube.com/watch?v=4y30XFGhr3M

 • Publicaties

  2022

  • Ortlep, R. (2022). Wat behoort de rechter naar zijn beste vermogen te doen? In R. Schutgens, R. Schlössels, J. Krommendijk, H. Peters, C. Bulten, A. Terlouw, & E. van der Werf (Eds.), Toetsingsintensiteit: Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter (pp. 3-30). (Serie Staat en Recht; No. 54). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00DA8D68&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2021

  2020

  2019

  • Ortlep, R. (2019). Het meest bedrieglijke Awb-artikel en de heroverwegingsplicht naar het Unierecht. In T. Barkhuysen, A. T. Marseille, W. den Ouden, J. A. F. Peters, & R. J. N. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid (pp. 479-487). Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R. (2019). Tot elkander staande in een door de goede trouw beheerste rechtsverhouding. In A. W. G. J. Buijze, M. Langbroek, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Goed bestuur in perspectief (pp. 225-237). Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2019). Staat niet aansprakelijk voor niet prejudicieel verwijzen. Overheid en Aansprakelijkheid, (20), 44-51.

  2018

  • Ortlep, N., Keirse, A. L. M., & Kool, R. S. B. (Eds.) (2018). Ongezond en (on)geoorloofd: Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten. Boom Juridische Uitgevers.
  • Ortlep, R. (2018). De rechterlijke polsstok bij de bestrijding van legale gezondheidsbedreigende risico’s. In A. L. M. Keirse, R. S. B. Kool, & R. Ortlep (Eds.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten (pp. 119-132). Boom Juridisch.
  • Ortlep, R. (2018). Het besluitbegrip in relatie tot een bestuurlijke waarschuwing. Ars Aequi, (895), 895-902.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2018). De goede voornemens van een Europese wet bestuursrecht. Ars Aequi, 411-417.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2018). European Administrative Law. In R. Seerden (Ed.), Comparative Administrative Law. Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States (pp. 267-356). Intersentia.
  • Ortlep, R., & Zorg, W. S. (2018). Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons? Ars Aequi, (1), 20-25.
  • Ortlep, R., Keirse, A. L. M., & Kool, R. S. B. (2018). Als ongezond (on)geoorloofd is: Een inleiding over de inzet van het recht bij legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten. In A. L. M. Keirse, R. S. B. Kool, & R. Ortlep (Eds.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten (pp. 23-32). Boom Juridische Uitgevers.
  • Ortlep, R., van Dongen, E. G. D., & van Veldhuizen, T. (2018). Rechtseenheid volgens rechters in eerste aanleg. Trema, 6.

  2017

  • Ortlep, R. (2017). Het besluitbegrip: niet steeds één juist antwoord. In C. C. de Kluiver, M. T. Beumers, A. M. Overheul, F. Q. van de Pol, & L. S. A. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW. Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan (pp. 83-88). Ars Aequi Libri.
  • Ortlep, R., & Giesen, I. (2017). Een mogelijk succesverhaal? De prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht. Trema, (4), 135-145.
  • Ortlep, R., & Keirse, A. L. M. (2017). Policy-argumenten in het overheidsaansprakelijkheidsrecht: een rechtsvergelijkend perspectief. Overheid en Aansprakelijkheid, (2), 3-14.
  • Ortlep, R., & Molendijk, R. (2017). De erosie van het Nederlandse legaliteitsbeginsel onder invloed van het Unierecht. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, (4), 305-324.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2017). Heeft het rechtsvastellend besluit bestaansrecht? AB Rechtspraak Bestuursrecht, (194), 1296-1303.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2017). Rechtsbescherming. In S. P., & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (pp. 327-431). Ars Aequi Libri.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2017). Slotbeschouwing: naar een geharmoniseerde maatstaf voor staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak? Overheid en Aansprakelijkheid, (35), 107-118.

  2016

  • Ortlep, R. (2016). Het Hangmat-arrest en de algemene beginselen van behoorlijke rechtsvorming. In F. A. G. Groothuijse, J. Kiewiet, R. Nehmelman, & R. Ortlep (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 299-318). WLP.
  • Ortlep, R. (2016). Meldingsstelsel Leeuwarden. Strategisch besluitbegrip. Besluitbegrip als toegangsbewijs voor rechtsbescherming. In T. Barkhuysen (Ed.), AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht (pp. 679-713). Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R. (2016). Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: spontane harmonisatie van de Köbler-rechtspraak. AB Rechtspraak Bestuursrecht, (157), 921-941.
  • Ortlep, R. (2016). Tussen droom en daad: advies van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, (4), 3-24.
  • Ortlep, R., & Modderman, C. B. (2016). De betekenis van uitlatingen van de zijde van de regering bij wetsinterpretatie door de rechter. In F. A. G. Groothuijse, J. Kiewiet, R. Nehmelman, & R. Ortlep (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 139-152). WLP.
  • Ortlep, R., & Molendijk, R. (2016). Het legaliteitsbeginsel in het licht van het Unierecht: vijf jaar later. AB Rechtspraak Bestuursrecht, (455), 2867-2876.
  • Ortlep, R., & Zorg, W. (2016). Marginale rechterlijke toetsing onder druk: een voortgaande tred vooruit? In F. A. G. Groothuijse, J. Kiewiet, R. Nehmelman, & R. Ortlep (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 1-18). WLP.

  2015

  • Ortlep, R. (2015). Meerwaarde van de annotatie: onderlinge relatie tussen rechterlijke rechtsvorming, motiveren en annoteren. In A. T. Marseille, A. C. M. Meuwese, & F. C. M. A. Michiels (Eds.), Behoorlijk bestuursprocesrecht (pp. 341-348). Boom Juridisch.
  • Ortlep, R. (2015). Optimaliseren rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters. In E. M. H. Hirsch Ballin, R. Ortlep, & A. Tollenaar (Eds.), Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter. VAR-reeks 154 (pp. 59-160). Boom Juridische Uitgevers.
  • Ortlep, R. (2015). Prejudiciële procedure motie Recourt Taverne: oude wijn in nieuwe zakken. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, (3).
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2015). Judicial Protection. In J. H. Jans, S. Prechal, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Europeanisation of Public Law (pp. 331-434). Europa Law Publishing.

  2014

  • Ortlep, R. (2014). Bekendmaking besluit 'op een andere geschikte wijze. Netherlands Administrative Law Library.
  • Ortlep, R. (2014). De bestuursrechter: toetsing aan artikel 9 EVRM. In H. A. Post, & G. van der Veen (Eds.), Artikel 9 EVRM in de Nederlandse rechtsorde (pp. 191-203). WLP.
  • Ortlep, R. (2014). Definitieve geschilbeslechting: wanneer is toepassing van de bestuurlijke lus op haar plaats? Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA), (87), 13-16.
  • Ortlep, R. (2014). Dwangsommetje scoren': misbruik dwangsomregeling door middel van oneigenlijke Wob-verzoeken. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, (4), 226-243.
  • Ortlep, R., Schueler, B. J., Scholtes, H. H. M., Blekemolen, M., Duijkersloot, A. P. W., & Modderman, C. B. (2014). De praktijk en werking van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, (3), 168-181.
  • Ortlep, R., den Ouden, W., Schuurmans, Y., Tollenaar, A., van der Veen, G., & Wolswinkel, J. (2014). Nut en noodzaak van een algemene codificatie van bestuursrecht. Netherlands Administrative Law Library.

  2013

  • Ortlep, R. (2013). Het arrest Byankov: specifieke Unierechtelijke plicht tot heroverweging van een in rechte onaantastbaar besluit. Netherlands Administrative Law Library, (1).
  • Ortlep, R. (2013). Toetsing aan de vrijheid van godsdienst door de bestuursrechter. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 192-209.

  2012

  • Ortlep, R. (2012). Bestuurlijke lus: terugkomen op een in een tussenuitspraak neergelegde bindende eindbeslissing. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 219-234.
  • Ortlep, R. (2012). Bewijsrecht: bewijskracht rechterlijke uitspraak in het bestuursrecht. AB Rechtspraak Bestuursrecht, (354), 2085-2092.
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2012). Collisions between EU law and national law. In H. R. B. M. Kummeling, P. E. de Morree, R. Nehmelman, R. Ortlep, & R. G. J. M. Widdershoven (Eds.), De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht (pp. 173-186). WLP.
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2012). The principle of primacy versus the principle of national procedural autonomy. Netherlands Administrative Law Library.
  • van Ettekoven, B. J., & Ortlep, R. (2012). Zelf in de zaak voorzien en schadevergoeding. Overheid en Aansprakelijkheid, 2012(1), 2-18. Article 2. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B6EAED&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2011

  • Ortlep, R. (2011). Bevoegdheidsgrondslag voor een besluit in een Unierechtelijke verordening. AB Rechtspraak Bestuursrecht, (44), 1431-1439.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2011). Reëel besluit na een fictief besluit: nietig of vernietigbaar? In Goed verdedigbaar (Van Buuren-bundel) (pp. 109-116). Wolters Kluwer.

  2009

  • Ortlep, R. (2009). Drie Nederlandse rechtsbeginselen in communautair perspectief: de EG-rechtelijke plicht tot terugvordering van communautaire steun. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, (2), 81-105.
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2009). Richtlijnen: communautaire verplichtingen tijdens de omzettingstermijn. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, (3), 113-118.
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2009). Gezag van gewijsde. De toepassing van de leer van het gezag van gewijsde, in het bijzonder in het vreemdelingenrecht. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, (2), 109-115.

  2008

  • Ortlep, R. (2008). Het besluitbegrip: een verdampende theorie. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, (6), 243-252.
  • Ortlep, R. (2008). Veronderstelde aantasting en het in de regel uitsluiten van overheidsaansprakelijkheid. Overheid en Aansprakelijkheid, (103), 246-258.
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2008). De voorrangsregel versus het beginsel van nationale procedurele autonomie. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, (207), 471-177.
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2008). The Struggle of the Dutch Council of State in Applying Marks & Spencer. Review of European Administrative Law, (1), 91-100.
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2008). De invoering van de tussenuitspraak in het bestuursprocesrecht. In Grensverleggend bestuursrecht (Ten Berge-bundel) (pp. 427-442). Wolters Kluwer.

  2007

  • Ortlep, R. (2007). Stabiliteit van gemeenschapsbesluiten: tussen ongerechtigheid en ordeloosheid. In A. B. Blomberg (Ed.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht (Backes-bundel) (pp. 219-234). Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2007). Het arrest Van der Weerd: Voorlopige duidelijkheid over verplichting ambtshalve toetsing aan het EG-recht. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, (4), 224-236.
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2007). Gezag van gewijsde in het bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (39), 298-306.

  2006

  • Ortlep, R. (2006). Geen bevoegdheid = Geen verplichting! Enkele gedachten over de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Kapferer. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, (5/6), 138-140.
  • Ortlep, R. (2006). Het arrest Traghetti en een geharmoniseerd criterium voor staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, (10), 227-230.
  • Ortlep, R., & Duijkersloot, A. P. W. (2006). Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid: recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. Overheid en Aansprakelijkheid, (3), 53-62.

  2005

  • Ortlep, R. (2005). De fuikendynastie: van afbraak tot verbouwing. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (1).
  • Ortlep, R. (2005). Het conceptwetsvoorstel herroeping van vonnissen en beschikkingen ter uitvoering van een uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, (3), 69-77.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2005). De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures in de rechtspraak. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, (4), 147-167.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2005). Europa en de strafrechtelijke handhaving van milieurecht. In Lex dura sed lex (Michiels-bundel) (pp. 159-176). Wolters Kluwer.

  2004

  • Ortlep, R. (2004). De Afdeling en de dienende burger. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, (4), 259-267.
  • Ortlep, R. (2004). De toegevoegde waarde van de Wet extern klachtrecht. Ars Aequi, (3), 169-174.
  • Ortlep, R. (2004). Een rechterlijke uitspraak als strafrechtelijk novum? In M. M. Boone, R. S. B. Kool, C. M. Pelser, & T. Boekhout van Solinge (Eds.), Discretie in het strafrecht (pp. 121-136). Boom Juridisch.
  • Ortlep, R. (2004). Rechtstreeks beroep in het bestuursrecht. Ars Aequi, 4, 259-263.
  • Ortlep, R. (2004). Schadevergoeding en de Nationale ombudsman. Overheid en Aansprakelijkheid, (57), 109-116.
  • Ortlep, R. (2004). Verharding van het woongenot: een afschuiving van verantwoordelijkheid. Tijdschrift voor Omgevingsrecht, (4), 128-133.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2004). Schendingen van EG-recht door rechters. Overheid en Aansprakelijkheid, (18), 34-48.

  2021

  2022

  2021

  • Duijkersloot, T., Ortlep, R., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2021). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2021(1-2), 49-65. Article 11. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D4CC37&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Duijkersloot, T., Ortlep, R., Verhoeven, M., & Widdershoven, R. (2021). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2021(8), 540-555. Article 249. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D6C709&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Koenraad, L. M., & Ortlep, R. (2021). AB 2021/56. 56. Case note on: CRvB, 12/11/20, ECLI:NL:CRVB:2020:2868 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(7), 409-412. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/152. 152. Case note on: CBB, 22/12/20, ECLI:NL:CBB:2020:1034 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(20), 1047-1059. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/157. 157. Case note on: CRvB, 15/04/21, ECLI:NL:CRVB:2021:847 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(21-22), 1082-1085. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/168. 168. Case note on: CBB, 26/02/21, ECLI:NL:CBB:2021:319 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(23), 1138-1140. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/213. 213. Case note on: ABRvS, 3/03/21, ECLI:NL:RVS:2021:429 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(28), 1597-1601. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/226. 226. Case note on: CRvB, 12/05/21, ECLI:NL:CRVB:2021:1110 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(29), 1701-1702. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/237. 237. Case note on: CRvB, 9/07/21, ECLI:NL:CRVB:2021:1500 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(30), 1781-1786. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/241. 241. Case note on: CRvB, 7/04/21, ECLI:NL:CRVB:2021:760 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(30), 1801-1804. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/251. 251. Case note on: CBB, 26/01/21, ECLI:NL:CBB:2021:80 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(31), 1926-1929. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/268. 268. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 22/07/21, ECLI:NL:RBZWB:2021:3702 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(33), 2079-2083. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/345. 345. Case note on: ABRvS, 15/09/21, ECLI:NL:RVS:2021:2071 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(48), 2739-2742. [details]
  • Ortlep, R. (2021). AB 2021/36. 36. Case note on: CRvB, 20/10/20, ECLI:NL:CRVB:2020:2587 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(5), 267-269. [details]
  • Ortlep, R. (2021). Kinderopvangtoeslagaffaire: ook een spiegel voor de rechtenfaculteiten: Een korrel geest weegt in de rechtswetenschap zwaarder dan twintig schepel getallen. Nederlands Juristenblad, 96(37), 3107-3110. Article 2725. https://doi.org/http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D6D7A0&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Ortlep, R. (Author). (2021). Een korrel geest weegt in de rechtswetenschap zwaarder dan twintig schepel getallen. Web publication or website, Montesquieu Instituut. https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vllpd9xwielp/nieuws/een_korrel_geest_weegt_in_de
  • Ortlep, R. (Author). (2021). Klassiekers democratische rechtsstaat #13: Het bestuursrecht der werkelijkheid. Web publication or website, Nederland Rechtsstaat. https://www.nederlandrechtsstaat.nl/13-het-bestuursrecht-der-werkelijkheid/
  • Ortlep, R., & Zorg, W. S. (2021). AB 2021/60. 60. Case note on: ABRvS, 23/12/20, ECLI:NL:RVS:2020:3082 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(8), 432-437. [details]
  • Verboeket, L. W., van den Brink, J. E., Drahmann, A., Jacobs, M. J., & Ortlep, R. (Eds.) (2021). Bestuursrecht in het echt: vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden. Wolters Kluwer. Advance online publication. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D59CEE&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • van den Brink, J., & Ortlep, R. (2021). Kinderopvangtoeslagaffaire: De democratische rechtsstaat wordt als staal in de wind gehard. Nederlands Juristenblad, 96(5), 363-370. Article 353. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D4B98E&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2020

  • Duijkersloot, T., Ortlep, R., Verhoeven, M., & Widdershoven, R. (2020). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2020(6), 331-344. Article 140. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D3C90D&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Koenraad, L. M., & Ortlep, R. (2020). AB 2020/192. 192. Case note on: ABRvS, 15/04/20, ECLI:NL:RVS:2020:1057 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(20), 1221-1226. [details]
  • Ortlep, R. (2020). Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht. Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D4C77D&cpid=WKNL-LTR-Nav2
  • Ortlep, R. (2020). AB 2020/12. 12. Case note on: HR, 9/04/19, ECLI:NL:HR:2019:546 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(3), 71-78. [details]
  • Ortlep, R. (2020). AB 2020/227. 227. Case note on: CBB, 28/04/20, ECLI:NL:CBB:2020:321 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(24), 1442-1445. [details]
  • Ortlep, R. (2020). AB 2020/25. 25. Case note on: ABRvS, 27/11/19, ECLI:NL:RVS:2019:3984 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(4), 174-177. [details]
  • Ortlep, R. (2020). AB 2020/264. 264. Case note on: CRvB, 16/06/20, ECLI:NL:CRVB:2020:1207 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(28), 1767-1771. [details]
  • Ortlep, R. (2020). AB 2020/282. 282. Case note on: CRvB, 7/05/20, ECLI:NL:CRVB:2020:1074 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(30), 1877-1880. [details]
  • Ortlep, R. (2020). Te laat ingediende subsidieaanvraag en billijkheidsdenken. 46. Case note on: CBb, 5/11/19, ECLI:NL:CBB:2019:560 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (5).
  • Ortlep, R. (2020). Verzuim om milieueffectbeoordeling te verrichten: verplichting om betrokken vergunningen in te trekken?. 49. Case note on: HvJEU, 12/11/19, ECLI:EU:C:2019:955 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (6).
  • Ortlep, R. (Author). (2020). Commentaar op artikel 4:5 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht. Web publication or website, Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R. (Author). (2020). Commentaar op artikel 4:6 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht. Web publication or website, Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R., & van Zanten, M. (2020). Indringender exceptieve toetsing. Case note on: ABRvS, 29/04/20, ECLI:NL:RVS:2020:1155 Ars Aequi, 69(10), 961-964. [details]
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2020). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2020(2), 58-70. [20].

  2019

  • Ortlep, R. (2019). CRvB gaat (impliciet) om: misbruik van bevoegdheid als grond voor niet-ontvankelijk verklaren rechtsmiddel. 215. Case note on: CRvB, 22/01/19, ECLI:NL:CRVB:2019:307 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19).
  • Ortlep, R. (2019). De (nog immer) niet zo zelfredzame burger bij de bestuursrechter. 389. Case note on: CRvB, 28/05/19, ECLI:NL:CRVB:2019:1848 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2019). De niet zo zelfredzame burger bij de bestuursrechter?. 205. Case note on: CBb, 27/02/19, ECLI:NL:CBB:2019:86 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Ortlep, R. (2019). Evident onredelijk: verleiding van de rechter om zich aan het motiveren te onttrekken. 289. Case note on: ABRvS, 10/04/19, ECLI:NL:RVS:2019:1119 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2019). Grondenfuik in hoger beroep: ABRvS loopt (opnieuw) alleen. 26. Case note on: ABRvS, 14/11/18, ECLI:NL:RVS:2018:3683 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R. (2019). Het (niet) uitgaan van de rechtsgeldigheid van een handhavingsbesluit: evidentiecriterium. 396. Case note on: ABRvS, 19/06/19, ECLI:NL:RVS:2019:1929 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2019). Is een bestuurlijke waarschuwing die niet is gebaseerd op een wettelijk voorschrift een besluit?. 41. Case note on: ABRvS, 5/12/18, ECLI:NL:RVS:2018:3946 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (5).
  • Ortlep, R. (2019). Mag een bestuursorgaan één voor één zijn afwijzingsgronden uitspelen? Bestuursrecht van de twee gestrengheden. 234. Case note on: ABRvS, 28/11/18, ECLI:NL:RVS:2018:3901 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (21).
  • Ortlep, R. (2019). Nationale rechtszekerheidsbeginsel in relatie tot de effectuering van het Unierecht. Verbod van omgekeerde verticale werking. 75. Case note on: HR, 7/12/18, ECLI:NL:HR:2018:2260 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2019). Samenwerkingsplicht binnen de EU: verplichte acceptatie Franstalige documenten. 105. Case note on: CRvB, 4/09/18, ECLI:NL:CRVB:2018:2736 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (10).
  • Ortlep, R. (Author), & Widdershoven, R. J. G. M. (Author). (2019). Enkel niet nakomen van plicht tot prejudiciële verwijzing is onvoldoende voor vestiging staatsaansprakelijkheid. Web publication or website, Blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. http://blog.ucall.nl/index.php/2019/01/enkel-niet-nakomen-van-plicht-tot-prejudiciele-verwijzing-is-onvoldoende-voor-vestiging-staatsaansprakelijkheid/
  • Ortlep, R. (Author). (2019). Relativiteitsbenadering bij EU-aansprakelijkheid: gewenste resultaat?. Web publication or website, Blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. https://ucallblog.sites.uu.nl/2018/12/04/relativiteitsbenadering-bij-eu-aansprakelijkheid-gewenste-resultaat/
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2019). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (1), 18-34. [4].
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2019). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2019(6), 262-275. [26].
  • van den Brink, J. E., & Ortlep, R. (2019). Europese wet bestuursrecht: inspiratie voor intrekkingsregeling besluiten in de Awb? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2019(9), 393-401. Article 39. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D28468&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2018

  • Ortlep, R. (2018). Aanbeveling. Soft law. Beginsel van loyale samenwerking heeft niet tot gevolg dat wordt afgeweken van de in art. 263 VWEU vastgestelde ontvankelijkheidsvoorwaarden. 106. Case note on: HvJEU, 20/02/18, ECLI:EU:C:2018:79 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2018). Aanvang bezwaartermijn; bekendmaking op verschillende data. 57. Case note on: CRvB, 15/12/17, ECLI:NL:CRVB:2017:4311 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2018). Art. 6:11 Awb geeft geen ruimte voor een belangenafweging, ook niet in tweepartijenverhoudingen. 258. Case note on: ABRvS, 6/06/18, ECLI:NL:RVS:2018:1804 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2018). Besluitbegrip. Bestuurlijke waarschuwing. Rechtsgevolg volgt rechtstreeks uit een Unierechtelijke verordening. 142. Case note on: CBb, 20/11/17, ECLI:NL:CBB:2017:507 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (17).
  • Ortlep, R. (2018). Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit. Formele rechtskracht met betrekking tot ketenbesluitvorming. 224. Case note on: ABRvS, 2/05/18, ECLI:NL:RVS:2018:1449 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).
  • Ortlep, R. (2018). Dienstbaarheidsbeginsel: bestuursorgaan is van oordeel dat er geen bezwaargronden zijn omdat op voorhand duidelijk is dat deze niet kunnen slagen. 295. Case note on: CBb, 26/06/18, ECLI:NL:CBB:2018:307 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (2018). Dienstbaarheidsbeginsel: niet-ontvankelijkverklaring bezwaar omdat vergeten is dat een summiere motivering volstaat. 197. Case note on: CRvB, 5/04/18, ECLI:NL:CRVB:2018:1006 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (23).
  • Ortlep, R. (2018). Dienstbaarheidsbeginsel: niet-ontvankelijkverklaring bezwaar uitsluitend vanwege formele reden II. 90. Case note on: CRvB, 10/01/18, ECLI:NL:CRVB:2018:128 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R. (2018). Dienstbaarheidsbeginsel: niet-ontvankelijkverklaring bezwaar uitsluitend vanwege formele reden. 58. Case note on: CBb, 21/12/17, ECLI:NL:CBB:2017:414 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2018). Directe toepassing EU-recht.Het Unierechtelijk vertrouwensbeginsel staat geen contra legem toepassing toe. 33. Case note on: CRvB, 10/11/17, ECLI:NL:CRVB:2017:4014 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (5).
  • Ortlep, R. (2018). Directe toepassing Unierecht. Het Unierechtelijk vertrouwensbeginsel staat geen contra legem toepassing toe. 385. Case note on: CBb, 11/09/18, ECLI:NL:CBB:2018:483 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (40).
  • Ortlep, R. (2018). Duidelijkheid over terminologie inzake beleids- en beoordelingsvrijheid en beoordelingsruimte II?. 437. Case note on: ABRvS, 14/11/18, ECLI:NL:RVS:2018:3668 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2018). Duidelijkheid over terminologie inzake beleids- en beoordelingsvrijheid en beoordelingsruimte? Afzien van het horen van getuigen. Case note on: ABRvS, 11/04/18, ECLI:NL:RVS:2018:1200 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (20-21).
  • Ortlep, R. (2018). Intrekking marktvergunning: geen criminal charge, maar wel toetsing op maat. 206. Case note on: ABRvS, 29/11/17 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (24).
  • Ortlep, R. (2018). Intrekking met terugwerkende kracht van een rechtsgeldig begunstigend besluit; strijd met het (materiële) rechtszekerheidsbeginsel. 40. Case note on: CRvB, 28/12/17, ECLI:NL:CRVB:2017:4455 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (6).
  • Ortlep, R. (2018). Is Kühne & Heitz-arrest nu (nog steeds) leidend? Bestuursorgaan niet gehouden van handhavend optreden af te zien omdat voorschriften mogelijk strijdig met Unierecht zijn. 62. Case note on: ABRvS, 17/01/18, ECLI:NL:RVS:2018:115 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2018). Leer van de formele rechtskracht met betrekking tot ketenbesluitvorming. 310. Case note on: CBb, 17/07/18, ECLI:NL:CBB:2018:342 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (32).
  • Ortlep, R. (2018). Monumentale schapenboet en inconsistente terminologie inzake beleids- en beoordelingsvrijheid en beoordelingsruimte. 21. Case note on: ABRvS, 6/12/17, ECLI:NL:RVS:2017:3352 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R. (2018). Ongedaanmaking intrekking bezwaar. Geslaagd beroep op verschoonbare dwaling. 50. Case note on: CRvB, 29/11/17, ECLI:NL:CRVB:2017:4248 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2018). Prejudiciële verwijzingsplicht. Geen acte clair bij tegenstrijdige uitspraken van nationale rechterlijke instanties. 84. Case note on: CBb, 6/02/18, ECLI:NL:CBB:2018:10 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2018). Richtlijnconforme uitleg. Het enkele gebruik van het woord ‘kan’, maakt nog niet dat het gaat om een ‘kan-bepaling’. 158. Case note on: ABRvS, 4/04/18, ECLI:NL:RVS:2018:1107 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19).
  • Ortlep, R. (2018). Summum jus, summa injuria. Rechtbank had in redelijkheid niet tot niet-ontvankelijkverklaring mogen komen. 396. Case note on: CRvB, 29/08/18, ECLI:NL:CRVB:2018:2705 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (41).
  • Ortlep, R. (2018). Terugwerkende kracht aanvraag, onder andere over tijdvak waarover al rechtens onaantastbaar is besloten. Kühne & Heitz-arrest niet als exclusief kader. 463. Case note on: CRvB, 11/10/18, ECLI:NL:CRVB:2018:3224 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (48).
  • Ortlep, R. (2018). Weigering gemachtigde vanwege misbruik van recht. 291. Case note on: ABRvS, 9/05/18, ECLI:NL:RVS:2018:1587 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (2018). Zonder uitdrukkelijke intrekking in casu geen terugvordering. 323. Case note on: CBb, 17/07/18, ECLI:NL:CBB:2018:380 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2018). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2018(5), 236-251. [46].

  2017

  • Ortlep, N. (Author), & Widdershoven, R. J. G. M. (Author). (2017). Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: van een geharmoniseerde invulling voorzien. Web publication or website, Blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. http://blog.ucall.nl/index.php/2017/10/staatsaansprakelijkheid-wegens-onrechtmatige-rechtspraak-van-een-geharmoniseerde-invulling-voorzien/
  • Ortlep, R. (2017). Beslissing op bezwaar: resultaat van de heroverweging van het primaire besluit. Gelegenheid om zienswijze te geven. 150. Case note on: CRvB, 9/03/17, ECLI:NL:CRVB:2017:1006 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Ortlep, R. (2017). Besluit; waarschuwing zonder besluitkarakter. 123. Case note on: CBb, 20/06/16, ECLI:NL:CBB:2016:175 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2017). Besluitbegrip. Bestuurlijk rechtsoordeel in relatie tot een EU-verordening. 81. Case note on: CBb, 28/12/16, ECLI:NL:CBB:2016:405 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2017). Besluitbegrip. Mededeling over de gevolgen van te lang verblijf in het buitenland. 403. Case note on: CRvB, 9/05/17, ECLI:NL:CRVB:2017:2087 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2017). Besluitbegrip; melding. Gebrek aan rechtseenheid R. 226. Case note on: CBb, 26/07/16, ECLI:NL:CBB:2016:227 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2017). Bij toepassing van art. 4:6 Awb is het onderscheid tussen beschikkingen waarbij het bestuursorgaan geen ‘beleidsruimte’ heeft en beschikkingen waarbij dat wel het geval is niet relevant. 372. Case note on: ABRvS, 21/06/17, ECLI:NL:RVS:2017:1632 Ars Aequi, (43).
  • Ortlep, R. (2017). Het door het bestuursorgaan geen uitvoering geven aan een bestuursrechterlijke uitspraak. 98. Case note on: CRvB, 30/01/17, ECLI:NL:CRVB:2017:326 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2017). Indien de rechter afwijkt van het oordeel van een andere rechter, dient hij zijn oordeel zodanig te motiveren dat het, ook in het licht van de beoordeling door die andere rechter, voldoende begrijpelijk is. 362. Case note on: HR, 22/09/17, ECLI:NL:HR:2017:2452 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (42).
  • Ortlep, R. (2017). Kamer van Beroep van de Europese scholen als ‘rechterlijke instantie’ in de zin van art. 267 VWEU. 328. Case note on: CRvB, 16/03/17, ECLI:NL:CRVB:2017:1174 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Ortlep, R. (2017). Minimumharmonisatie door een EU-richtlijn; ruimte voor een nationale regeling. 73. Case note on: HvJEU, 7/07/16, ECLI:EU:C:2016:533 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2017). Of het EU-recht verplicht tot heroverweging dient nu ook volgens de Afdeling niet uitsluitend beantwoord te worden middels de vier ‘voorwaarden’ uit het Kühne & Heitz-arrest. 323. Case note on: ABRvS, 7/06/17, ECLI:NL:RVS:2017:1507 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Ortlep, R. (2017). Onbegrijpelijk oordeel van het gerechtshof dat het getuigenaanbod onvoldoende was gespecificeerd. 91. Case note on: HR, 16/12/16, ECLI:NL:HR:2016:2860 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2017). Prejudiciële verwijzingsplicht. Geen oordeel over verenigbaarheid van het verkort motiveren van een weigering om prejudicieel te verwijzen met art. 47 Handvest Grondrechten EU. 140. Case note on: HvJEU, 15/03/17, ECLI:EU:C:2017:209 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (17).
  • Ortlep, R. (2017). Rechtbank heeft onterecht zelf in de zaak voorzien. Relevante criteria. 149. Case note on: ABRvS, 16/11/16, ECLI:NL:RVS:2016:3054 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Ortlep, R. (2017). Rechter kan in zijn rechtsprekende taak niet worden aangemerkt als bestuursorgaan. CRvB is onbevoegd een oordeel te geven over verzoek tot vergoeding van schade voor zover het de rechtbank betreft. 378. Case note on: CRvB, 7/04/17, ECLI:NL:CRVB:2017:1408 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (43).
  • Ortlep, R. (2017). Rectificatie is niet bedoeld voor inhoudelijke wijzigingen. 64. Case note on: ABRvS, 28/12/16, ECLI:NL:RVS:2016:3468 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2017). Vrucht van het informele rechtseenheidsoverleg: samenhang van dwangsommen vanwege het niet tijdig beslissen. Geen dwangsom over dwangsom. 316. Case note on: CRvB, 4/05/17, ECLI:NL:CRVB:2017:1815 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (36).
  • Ortlep, R. (2017). Vuistregel: bij onduidelijkheid over de bedoelingen van een burger moet het bestuursorgaan daar gewoon naar vragen. 311. Case note on: ABRvS, 21/06/17, ECLI:NL:RVS:2017:1638 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2017(36).
  • Ortlep, R. (2017). Zesmaandenjurisprudentie. Het willens en wetens uitkeren van bijstand zonder rechtsgrond. 69. Case note on: CRvB, 13/12/16, ECLI:NL:CRVB:2016:5010 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (Author), & Giesen, I. (Author). (2017). Naar een prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht?. Web publication/site, Blog of the Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice.
  • Ortlep, R. (Author), & Keirse, A. L. M. (Author). (2017). Bewegingen van overheidsaansprakelijkheidsrecht. Web publication or website https://ucallblog.sites.uu.nl/2017/05/04/bewegingen-van-overheidsaansprakelijkheidsrecht/
  • Ortlep, R. (Author). (2017). Commentaar op artikel 4:5 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht. Web publication/site, Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R. (Author). (2017). Commentaar op artikel 4:6 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht. Web publication/site, Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R. (Author). (2017). Korosec-arrest in de bestuursrechtspraak. Web publication or website, Blog of the Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice. https://blog.montaignecentre.com/nl/deskundigenserie-korosec-arrest-in-de-bestuursrechtspraak/
  • Ortlep, R. (Author). (2017). Responsieve opstelling binnen de Trias. Web publication/site, Blog of the Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice.
  • Ortlep, R., & Widdershoven, R. J. G. M. (2017). Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak. Overheid en Aansprakelijkheid, (2), 61-62. [29].
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2017). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2017(1), 27-39. [4].
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2017). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2017(7), 238-252. [27].

  2016

  • Ortlep, R. (2016). Aansprakelijkheid voor dieren geldt niet jegens medebezitters. Aandacht voor de rechterlijke rechtsvorming naar aanleiding van de Hangmat-rechtspraak. 298. Case note on: HR, 29/01/16, ECLI:NL:HR:2016:162 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (32).
  • Ortlep, R. (2016). Beginsel van gezag van gewijsde in een met het Unierecht onverenigbare situatie. 109. Case note on: HvJEU, 6/10/15, ECLI:EU:C:2015:662 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R. (2016). Belanghebbende. Criteria afstand, zicht en ruimtelijke uitstraling. 104. Case note on: ABRvS, 23/09/15, ECLI:NL:RVS:2015:3001 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2016). Besluitbegrip. Rechtskarakter van een reactie op een melding. 91. Case note on: ABRvS, 24/06/15, ECLI:NL:RVS:2015:1965 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2016). Besluitbegrip. Rechtskarakter van een reactie op een melding. 92. Case note on: ABRvS, 17/06/15, ECLI:NL:RVS:2015:1884 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2016). Bestuurlijke lus. Criterium terugkomen op eindbeslissing in tussenuitspraak. 74. Case note on: ABRvS, 21/10/15, ECLI:NL:RVS:2015:3222 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2016). Bestuurlijke lus. Grondenfuik bij tussenuitspraak. 186. Case note on: CRvB, 19/04/16, ECLI:NL:CRVB:2016:1460 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (22).
  • Ortlep, R. (2016). Criterium terugkomen op eindbeslissing in tussenuitspraak. Gelegenheid voor procespartijen om zich over het terugkomen uit te laten. 431. Case note on: CRvB, 8/07/16, ECLI:NL:CRVB:2016:4390 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2016). De Urgenda-uitspraak: wetgever en regering onder verscherpt rechterlijk toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, (1), 29-32. [1].
  • Ortlep, R. (2016). De aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van de rechter. Nederlands Juristenblad, (21), 1491-1494. [1038].
  • Ortlep, R. (2016). Een gezamenlijk verjaardagsfeest: het arrest Noordwijkerhout/Guldemond. In W. den Ouden, L. Damen, S. Jansen, T. Nijmeijer, & R. Ortlep (Eds.), 100 jaar AB (pp. 183-185). Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R. (2016). Gebondenheid aan een eindoordeel in een tussenuitspraak. Geen ruimte voor de burgerlijke lus?. 221. Case note on: ABRvS, 13/04/16, ECLI:NL:RVS:2016:997 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).
  • Ortlep, R. (2016). Geen verhindering van het EU-recht dat het bezwaar leidt tot herroeping. Beperkte geheimhouding van stukken bij meer dan twee partijen. 85. Case note on: CBb, 18/12/15, ECLI:NL:CBB:2015:406 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2016). Herziening ouderdomspensioen. Geen geslaagd beroep op het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. 105. Case note on: CRvB, 6/11/15, ECLI:NL:CRVB:2015:3874 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2016). Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Beoordelingsmaatstaf. 126. Case note on: HR, 15/01/16, ECLI:NL:HR:2016:39 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2016). Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Toepassing ‘andere afloopcriterium’. 127. Case note on: HR, 19/02/16, ECLI:NL:HR:2016:255 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2016). Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Toepassingsbereik. 125. Case note on: HR, 13/11/15, ECLI:NL:HR:2015:3270 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2016). Hoogste nationale rechter is gehouden zich tot het Hof te wenden wanneer lagere rechterlijke instanties uiteenlopende beslissingen geven over de uitlegging van het EU-recht en die uitleg tevens herhaaldelijk moeilijkheden oplevert in de verschillende lidstaten. Staatsaansprakelijkheid wegens schending van het EU-recht door de hoogste nationale rechter. 1. Case note on: HvJEU, 9/09/15, ECLI:EU:C:2015:565 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (1).
  • Ortlep, R. (2016). Intrekking met terugwerkende kracht van een rechtsgeldige beschikking; strijd met het materiële rechtszekerheidsbeginsel. 84. Case note on: CRvB, 22/12/15, ECLI:NL:CRVB:2015:4831 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2016). Leer van de formele rechtskracht met betrekking tot ketenbesluitvorming. 123. Case note on: CRvB, 3/02/16, ECLI:NL:CRVB:2016:445 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (13).
  • Ortlep, R. (2016). Na een prejudiciële beslissing mogen in beginsel nieuwe stellingen en/of grieven worden aangevoerd. 309. Case note on: HR, 18/03/16, ECLI:NL:HR:2016:433 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2016). Nuancering rechtspraak verbod van omgekeerde verticale rechtstreekse werking. Unie-recht als grondslag van nationale besluitvorming. 200. Case note on: HR, 18/03/16, ECLI:NL:HR:2016:442 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (24).
  • Ortlep, R. (2016). Of het EU-recht verplicht tot heroverweging dient niet uitsluitend beantwoord te worden middels de vier ‘voorwaarden’ uit het Kühne & Heitz-arrest. 376. Case note on: Rb. Rotterdam, 18/07/16, ECLI:NL:RBROT:2016:5439 AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2016). Ongedaanmaking intrekking bezwaar of (hoger) beroep I. Herhaling gebrek aan rechtseenheid P. 66. Case note on: CRvB, 18/03/15, ECLI:NL:CRVB:2015:1014 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (6).
  • Ortlep, R. (2016). Ongedaanmaking intrekking bezwaar of (hoger) beroep II. Herhaling gebrek aan rechtseenheid P. 67. Case note on: CRvB, 6/11/15, ECLI:NL:CRVB:2015:4033 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (6).
  • Ortlep, R. (2016). Reactie op een ingebrekestelling is een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. 171. Case note on: ABRvS, 17/02/16, ECLI:NL:RVS:2016:409 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19-20).
  • Ortlep, R. (2016). Rechterlijke rechtsvorming: een aantal aandachtspunten. 175. Case note on: HR, 26/02/16, ECLI:NL:HR:2016:335 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (21).
  • Ortlep, R. (2016). Rechtseenheid. Bestuursorgaan dient bij het stellen van een hersteltermijn te melden dat het bezwaar niet-ontvankelijk kan worden verklaard. 231. Case note on: ABRvS, 25/05/16, ECLI:NL:RVS:2016:1399 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2016). Rechtseenheid. Eisen aan een schriftelijke ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom ex art. 4:17 Awb. 322. Case note on: HR, 10/06/16, ECLI:NL:HR:2016:1124 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2016). Staatsaansprakelijkheid wegens schending EU-recht door hoogste nationale rechter. Toepassing Köbler-criteria. Ambtshalve toetsing EU-recht. 296. Case note on: HvJEU, 28/07/16, ECLI:EU:C:2016:602 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (32).
  • Ortlep, R. (2016). Toelaatbaarheid van producties in een vreemde taal. Eisen van een behoorlijke rechtspleging. 360. Case note on: HR, 15/01/16, ECLI:NL:HR:2016:65 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (38).
  • Ortlep, R. (2016). Uitzondering ex nunc-toets bij het door de bestuursrechter zelf in de zaak voorzien. 178. Case note on: CRvB, 25/02/16, ECLI:NL:CRVB:2016:650 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (21).
  • Ortlep, R. (2016). Verplichting nationale rechter prejudiciële vraag te stellen bij voorlopige handhaving van met EU-recht strijdige nationale bepalingen. 308. Case note on: HvJEU, 28/07/16, ECLI:EU:C:2016:603 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2016). Verzoek tot handhaving. Beperking aan de doorwerking van het EU-recht door middel van richtlijnconforme uitleg en rechtstreekse werking. 273. Case note on: ABRvS, 8/06/16, ECLI:NL:RVS:2016:1613 AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2016). Vrijheid van godsdienst. Aanwijzing moskee als gemeentelijk monument. 284. Case note on: ABRvS, 4/05/16, ECLI:NL:RVS:2016:1226 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (Author), & Giesen, I. (Author). (2016). Het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Web publication or website, Blog of the Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice. https://blog.montaignecentre.com/nl/het-rapport-van-de-commissie-rechtseenheid-bestuursrecht/
  • Ortlep, R. (Author), Giesen, I. (Author), & van der Linden, T. (Author). (2016). Rechtsvorming door feitenrechters: vooralsnog meer vragen dan antwoorden. Web publication or website, Blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. http://blog.ucall.nl/index.php/2016/06/rechtsvorming-door-feitenrechters-vooralsnog-meer-vragen-dan-antwoorden/
  • Ortlep, R. (Author). (2016). Les uit België? Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak. Web publication or website, Blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. http://blog.ucall.nl/index.php/2016/04/les-uit-belgie-staatsaansprakelijkheid-wegens-onrechtmatige-rechtspraak/
  • Ortlep, R. (Author). (2016). Rechtseenheid 2: aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren. Web publication or website, Blog of the Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice. https://blog.montaignecentre.com/nl/rechtseenheid-2-aanzet-tot-definiering-en-instrumenten-die-rechtseenheid-kunnen-optimaliseren-rolf-ortlep/
  • Ortlep, R. (Author). (2016). Rechtseenheid 3: Aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren. Web publication or website, Blog of the Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice. https://blog.montaignecentre.com/nl/rechtseenheid-3-aanzet-tot-definiering-en-instrumenten-die-rechtseenheid-kunnen-optimaliseren-rolf-ortlep/
  • Ortlep, R., & Modderman, C. B. (2016). Grenzen van de volledige heroverweging en het passeren van gebreken. Case note on: ABRvS, 24/02/16, ECLI:NL:RVS:2016:439 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (15).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2016). Besluit is genomen, ook als het besluit niet is verzonden aan gemachtigde en/of het besluit evident onjuist is. 187. Case note on: CRvB, 14/04/16, ECLI:NL:CRVB:2016:1360 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (22).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2016). Nuancering rechtspraak verbod van omgekeerde verticale rechtstreekse werking. Unie-recht als grondslag van nationale besluitvorming. 199. Case note on: HvJEU, 18/12/14, ECLI:EU:C:2014:2455 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (24).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2016). Prejudiciële vragen over leeftijdsbeperking bij aftrek van scholingsuitgaven. Reikwijdte Mangold-rechtspraak. 113. Case note on: HR, 16/10/15, ECLI:NL:HR:2015:3022 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2016). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2016(1-2), 26-40. [5].
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2016). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2016(3), 235-248. [7].
  • Ortlep, R., Groothuijse, F., Kiewiet, J., & Nehmelman, R. (Eds.) (2016). De rechter onder vuur. Wolf Legal Publishers (WLP).
  • Ortlep, R., den Ouden, W., Damen, L., Jansen, S., & Nijmeijer, T. (Eds.) (2016). 100 jaar AB. Wolters Kluwer.

  2015

  • Ortlep, R. (2015). Beginsel van gezag van gewijsde in een met het Unierecht onverenigbare situatie. 251. Case note on: HvJEU, 10/07/14, ECLI:EU:C:2014:2067 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (30).
  • Ortlep, R. (2015). Beoordelingsmaatstaf Unierechtelijk verdedigingsbeginsel. 426. Case note on: HR, 9/10/15, ECLI:NL:HR:2015:2989 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2015). Beroep na ingebrekestelling is niet onredelijk laat. 370. Case note on: HR, 19/12/14, ECLI:NL:HR:2014:3607 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (40).
  • Ortlep, R. (2015). Besluit is tijdig genomen, ook als het niet is toegezonden aan gemachtigde. 186. Case note on: CRvB, 15/04/15, ECLI:NL:CRVB:2015:1296 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (23).
  • Ortlep, R. (2015). Bestuurlijk rechtsoordeel. Handhavingsverzoek is niet zinvol en onevenredig bezwarend. 289. Case note on: ABRvS, 10/06/15, ECLI:NL:RVS:2015:1803 AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2015). Bevoegdheidsgrondslag in een Unierechtelijke verordening. 273. Case note on: CBb, 21/02/14, ECLI:NL:CBB:2014:89 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (2015). Bezwaar- en beroepstermijn. Het staat buiten twijfel dat de wetgever geen ruimte heeft willen laten om onder ‘zes’ van de bezwaar- en beroepstermijn ... 35. Case note on: CRvB, 24/09/14, ECLI:NL:CRVB:2014:3122 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (5).
  • Ortlep, R. (2015). Bezwaar- of beroepschrift dient een concrete grond te bevatten. 105. Case note on: CRvB, 24/12/14, ECLI:NL:CRVB:2014:4418 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (13).
  • Ortlep, R. (2015). Brummenlijn niet van toepassing bij intrekking ontslagbesluit. 387. Case note on: CRvB, 13/08/15, ECLI:NL:CRVB:2015:2730 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (41).
  • Ortlep, R. (2015). De Wet op de rechterlijke organisatie voorziet niet in de mogelijkheid voor de Afdeling om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. 361. Case note on: ABRvS, 15/07/15, ECLI:NL:RVS:2015:2227 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (39).
  • Ortlep, R. (2015). Definitieve geschilbeslechting. Criteria en grenzen zelf in de zaak voorzien. 106. Case note on: CRvB, 25/09/14, ECLI:NL:CRVB:2014:3182 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (13).
  • Ortlep, R. (2015). Dwingende bewijskracht rechterlijke uitspraak. 391. Case note on: CRvB, 27/08/15, ECLI:NL:CRVB:2015:2901 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (42).
  • Ortlep, R. (2015). Eisen aan een schriftelijke ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom ex art. 4:17 Awb: ‘verduidelijking’ eerdere rechtspraak. 47. Case note on: ABRvS, 24/12/14, ECLI:NL:RVS:2014:4682 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2015). Erkenning onrechtmatigheid schadeveroorzakende besluit nadat het in rechte onaantastbaar is geworden kan grond opleveren voor uitzondering leer van de formele rechtskracht. Gebrek aan rechtseenheid Q?. 236. Case note on: CRvB, 18/02/15, ECLI:NL:CRVB:2015:437 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (28).
  • Ortlep, R. (2015). Erkenning onrechtmatigheid schadeveroorzakende besluit nadat het in rechte onaantastbaar is geworden levert geen grond op voor uitzondering leer van de formele rechtskracht. Gebrek aan rechtseenheid Q?. 237. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 10/12/13, ECLI:NL:GHARL:2013:9438 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (28).
  • Ortlep, R. (2015). Geen afwijking van (in bestuursrecht geldende) regels over stelplicht en bewijslast bij toekenning schadevergoeding. 188. Case note on: HR, 13/03/15, ECLI:NL:HR:2015:559 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (24).
  • Ortlep, R. (2015). Geen inbreuk op enig algemeen en/of verdragsrechtelijk beschermd rechtsbeginsel door van niet-advocaat machtiging te verlangen. 158. Case note on: HR, 30/01/15, ECLI:NL:HR:2015:157 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (20-21).
  • Ortlep, R. (2015). Geen prejudiciële vragen aan HvJ EU bij toepassing van art. 80a dan wel 81 Wet RO. 418. Case note on: HR, 26/05/15, ECLI:NL:HR:2015:1332 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (45).
  • Ortlep, R. (2015). Geen prejudiciële vragen aan HvJ EU bij toepassing van art. 81 Wet RO. 417. Case note on: HR, 25/09/15, ECLI:NL:HR:2015:2796 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (45).
  • Ortlep, R. (2015). Geen rechtstreekse werking Elektriciteitsrichtlijn. Met richtlijnconforme interpretatie kan duidelijke tekst van wetsartikel niet terzijde worden geschoven. 297. Case note on: CBb, 17/06/15, ECLI:NL:CBB:2015:214 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2015). Geen verschoonbare termijnoverschrijding voor een professionele marktpartij. 399. Case note on: CBb, 7/10/15, ECLI:NL:CBB:2015:335 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (43).
  • Ortlep, R. (2015). Geen ‘gematigd grievenstelsel’. Gebrek aan rechtseenheid N. 28. Case note on: CRvB, 6/11/14, ECLI:NL:CRVB:2014:3730 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R. (2015). Herziening. Rechtseenheid over de termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek ex art. 8:119 Awb. 107. Case note on: HR, 20/02/15, ECLI:NL:HR:2015:357 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2015). Herziening. Rechtseenheid over de termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek ex art. 8:119 Awb. 108. Case note on: ABRvS, 28/01/15, ECLI:NL:RVS:2015:310 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2015). Het bestuursorgaan is onredelijk laat in gebreke gesteld. 371. Case note on: CRvB, 28/07/15, ECLI:NL:CRVB:2015:2642 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (40).
  • Ortlep, R. (2015). Het gebruik van een aanvraagformulier en de wederzijdse verplichtingen van de aanvrager en het bestuursorgaan. 274. Case note on: CRvB, 12/06/15, ECLI:NL:CRVB:2015:2079 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (2015). Het motiveren van het al dan niet definitief beslechten van het geschil. 78. Case note on: CRvB, 3/12/14, ECLI:NL:CRVB:2014:4045 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (10).
  • Ortlep, R. (2015). Het oordeel dat het gaat om twee aanvragen die gelijktijdig zijn gedaan en een zodanige samenhang vertonen dat slechts één dwangsom kan worden verbeurd geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Nadere aanduiding gebrek aan rechtseenheid M. 240. Case note on: HR, 29/05/15, ECLI:NL:HR:2015:1352 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2015). Het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a Awb is in de bezwaarfase niet van toepassing. 280. Case note on: ABRvS, 18/03/15, ECLI:NL:RVS:2015:842 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (32).
  • Ortlep, R. (2015). Hoogste nationale rechter is niet gehouden zich tot het Hof te wenden op de enkele grond dat een lagere nationale rechter een prejudiciële vraag heeft gesteld, noch om de beantwoording van die vraag af te wachten. 408. Case note on: HvJEU, 9/09/15, ECLI:EU:C:2015:564 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (44).
  • Ortlep, R. (2015). Leer van de formele rechtskracht met betrekking tot ketenbesluitvorming. 176. Case note on: CRvB, 4/03/15, ECLI:NL:CRVB:2015:622 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (22).
  • Ortlep, R. (2015). Lost in translation. Burger niet gehouden aan de in het Nederlands opgestelde en door hem ondertekende, maar in het Engels afgelegde verklaring. 311. Case note on: CRvB, 12/05/15, ECLI:NL:CRVB:2015:1542 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2015). Motivering om zelf in de zaak te voorzien. 310. Case note on: CRvB, 22/07/15, ECLI:NL:CRVB:2015:2482 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2015). Nadere handvatten bestuursorgaan om weerstand te bieden aan praktijk van oneigenlijke Wob-verzoeken. 232. Case note on: ABRvS, 27/05/15, ECLI:NL:RVS:2015:1630 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (28).
  • Ortlep, R. (2015). Of het EU-recht verplicht tot heroverweging dient uitsluitend beantwoord te worden middels de vier ‘voorwaarden’ uit het Kühne & Heitz-arrest. Herhal... 161. Case note on: ABRvS, 15/04/15, ECLI:NL:RVS:2015:1165 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (20-21).
  • Ortlep, R. (2015). Ontbreken rechtsmiddelenclausule bij belastingen die worden geheven bij wege van voldoening of afdracht op aangifte. 136. Case note on: HR, 5/12/14, ECLI:NL:HR:2014:3441 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (17).
  • Ortlep, R. (2015). Op (uitdrukkelijke) intrekking bezwaar kan niet worden teruggekomen. Gebrek aan rechtseenheid P. 210. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 29/04/15, ECLI:NL:GHARL:2015:3020 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).
  • Ortlep, R. (2015). Prejudiciële vraag in geval een lagere rechter een prejudiciële vraag heeft gesteld over een kwestie waarin de Hoge Raad een acte clair ziet. 407. Case note on: HR, 28/03/14, ECLI:NL:HR:2014:683 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (407).
  • Ortlep, R. (2015). Proceskostenvergoeding bij belastingen die worden geheven bij wege van voldoening of afdracht op aangifte. 137. Case note on: HR, 19/12/14, ECLI:NL:HR:2014:3603 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (17).
  • Ortlep, R. (2015). Rechtseenheid. Eisen aan een schriftelijke ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom ex art. 4:17 Awb. 340. Case note on: CRvB, 4/08/15, ECLI:NL:CRVB:2015:2682 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Ortlep, R. (2015). Retourzending bezwaar- of beroepschrift door onjuiste adressering leidt tot niet-ontvankelijkheid. 241. Case note on: HR, 29/05/15, ECLI:NL:HR:2015:1366 Ars Aequi, (29).
  • Ortlep, R. (2015). Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel kan onder omstandigheden zonder gevolgen blijven. 276. Case note on: HR, 26/06/15, ECLI:NL:HR:2015:1667 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (32).
  • Ortlep, R. (2015). Tedeschi-regel. Gevolgen volledige harmonisatie EU-richtlijn. 214. Case note on: ABRvS, 20/05/15, ECLI:NL:RVS:2015:1597 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2015). Terpostbezorging. Bewijsrechtelijk aanknopingspunt voor het moment dat terpostbezorging heeft plaatsgevonden. 220. Case note on: CRvB, 19/05/15, ECLI:NL:CRVB:2015:1545 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2015). Unierechtelijk verdedigingsbeginsel ook inroepbaar bij fraude. 275. Case note on: HR, 10/07/15, ECLI:NL:HR:2015:1809 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (32).
  • Ortlep, R. (2015). Verbeuren van meerdere dwangsommen wegens het niet tijdig beslissen. Gebrek aan rechtseenheid M. 18. Case note on: CRvB, 5/06/14, ECLI:NL:CRVB:2014:1917 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (2-3).
  • Ortlep, R. (2015). Verbod van omgekeerde verticale werking. Einde van de Boxtel-uitspraak?. 436. Case note on: HvJEU, 6/10/15, ECLI:EU:C:2015:657 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (47).
  • Ortlep, R. (2015). Verplichting tot ambtshalve toetsing aan het EU-recht. EU-regel gelijkwaardig aan een regel van openbare orde in de zin van het nationale recht. 252. Case note on: HvJEU, 4/06/15, ECLI:EU:C:2015:357 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (30).
  • Ortlep, R. (2015). Vertrouwensbeginsel. Het leven van een professionele marktpartij gaat niet altijd over rozen. 372. Case note on: ABRvS, 16/09/15, ECLI:NL:RVS:2015:3006 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (40).
  • Ortlep, R. (2015). Vertrouwensbeginsel. WhatsApp-berichten en de ‘schaal van Nicolaï’. 397. Case note on: CRvB, 29/09/15, ECLI:NL:CRVB:2015:3298 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (43).
  • Ortlep, R. (2015). Verzending besluit naar het buitenland; geen verschoonbare termijnoverschrijding. 175. Case note on: CRvB, 13/03/15, ECLI:NL:CRVB:2015:780 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (22).
  • Ortlep, R. (2015). Wob-verzoek. In casu is geen sprake van misbruik van recht. Aanduiding gebrek aan rechtseenheid O. 119. Case note on: ABRvS, 18/02/15, ECLI:NL:RVS:2015:426 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (15).
  • Ortlep, R. (2015). Zesmaandenjurisprudentie is niet van toepassing als het gaat om navordering omdat te weinig eigen bijdrage in rekening is gebracht. 432. Case note on: CRvB, 30/09/15, ECLI:NL:CRVB:2015:3471 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2015). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2015(1), 21-36. [5].
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2015). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2015(7), 224-238. [30].

  2014

  • Ortlep, R. (2014). Belanghebbende. Woningeigenaar/verhuurder als belanghebbende bij de toekenning aan de huurder van een woonvoorziening als bedoeld in de Wmo. 166. Case note on: CRvB, 4/12/13, ECLI:NL:CRVB:2013:2716 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (20).
  • Ortlep, R. (2014). Beperking aan de doorwerking van EU-recht door middel van richtlijnconforme uitleg en rechtstreekse werking in geval van facultatieve richtlijnbepalingen. 75. Case note on: ABRvS, 17/04/13, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7904 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2014). Beslissing op bezwaar moet nog wel te zijn beschouwen als het resultaat van de heroverweging van het primaire besluit. 199. Case note on: ABRvS, 5/11/14, ECLI:NL:RVS:2014:3917, AB Rechtspraak Bestuursrecht, (25).
  • Ortlep, R. (2014). Bestuurlijke lus. Dat de bestuurlijke lus ertoe heeft geleid dat het bestuursorgaan op andere gronden het besluit handhaaft, is een van de mogelijke ... 395. Case note on: CRvB, 2/07/14, ECLI:NL:CRVB:2014:2354 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (41).
  • Ortlep, R. (2014). Bestuurlijke lus. Wanneer wordt de bestuurlijke lus toegepast?. 353. Case note on: CRvB, 5/08/14, ECLI:NL:CRVB:2014:2621 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (36).
  • Ortlep, R. (2014). Dwangsom bij het niet tijdig beslissen. De bijkomende dwangsombeschikking ex artikel 4:18 Awb deelt het procedurele lot van het onderliggende niet tijdig genomen besluit. 191. Case note on: HR, 20/12/13, ECLI:NL:HR:2013:1797 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (23).
  • Ortlep, R. (2014). Dwangsom. Ambtshalve toetsing. Na de dagvaarding van de Staat kon redelijkerwijs niet worden gevergd dat de belastinginspecteur in gebreke werd gesteld. 107. Case note on: HR, 12/07/13, ECLI:NL:HR:2013:21 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (13).
  • Ortlep, R. (2014). Dwangsom. Het is rechtens niet mogelijk om het bestuursorgaan al bij voorbaat in gebreke te stellen voor het geval niet tijdig zal worden beslist. Aanduiding gebrek aan rechtseenheid K. 61. Case note on: CRvB, 17/12/13, ECLI:NL:CRVB:2013:2851 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2014). Dwangsom. Specificeringsplicht van de ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom ex artikel 4:17 Awb. Herhaling aanduiding gebrek aan rechtseenheid K. 286. Case note on: ABRvS, 11/06/14, ECLI:NL:RVS:2014:2061 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (2014). Dwangsom. Specificeringsplicht van de ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom ex artikel 4:17 Awb. Herhaling aanduiding gebrek aan rechtseenheid K. 96. Case note on: ABRvS, 15/01/14, ECLI:NL:RVS:2014:48 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R. (2014). EU-recht is zowel de verplichting als de bevoegdheidsgrondslag tot het nemen van de besluiten tot toepassing van bestuursdwang. 280. Case note on: ABRvS, 13/11/13, ECLI:NL:RVS:2013:1930 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (30).
  • Ortlep, R. (2014). Een dwangsombeschikking ex art. 4:18 Awb betreft geen op aanvraag genomen beschikking; een ingebrekestelling betreft geen aanvraag ex art. 4:17 lid 1 Awb. 259. Case note on: ABRvS, 16/04/14, ECLI:NL:RVS:2014:1290 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2014). Herziening. Een standpunt (over het recht) kan niet worden aangemerkt als een nieuw feit of veranderde omstandigheid. 332. Case note on: CRvB, 6/08/14, ECLI:NL:CRVB:2014:2675 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2014). Herziening. Herziening van een in cassatie gedeeltelijk in stand gebleven uitspraak. 1. Case note on: HR, 22/11/13, ECLI:NL:HR:2013:1208 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (1-2).
  • Ortlep, R. (2014). Herziening. Nova-definitie. Termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek. 132. Case note on: ABRvS, 18/12/13, ECLI:NL:RVS:2013:2426 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (16).
  • Ortlep, R. (2014). Herziening. Wanneer een herzieningsverzoek wordt gedaan hangende de bezwaartermijn, moet dat verzoek doorgaans als bezwaarschrift worden aangemerkt. 34. Case note on: CRvB, 9/10/13, ECLI:NL:CRVB:2013:2031 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R. (2014). Het bestuursorgaan moet ook (tijdig) beslissen op een bezwaar dat is ingediend door een onbevoegde. 338. Case note on: HR, 31/01/14, ECLI:NL:HR:2014:170 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (35).
  • Ortlep, R. (2014). Motiveren. Motiveringsplicht voor de bestuursrechter. 375. Case note on: ABRvS, 11/06/14, ECLI:NL:RVS:2014:2254 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (39).
  • Ortlep, R. (2014). Of het EU-recht verplicht tot heroverweging dient uitsluitend beantwoord te worden middels de vier voorwaarden uit het Kühne & Heitz-arrest. Gebrek aan rechtseenheid L. 163. Case note on: ABRvS, 18/09/13, ECLI:NL:RVS:2013:1197 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (20).
  • Ortlep, R. (2014). Prematuur beroep tot nietigverklaring ex artikel 263 VWEU. 188. Case note on: HVJ EU, 26/09/13, ECLI:EU:C:2013:595 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (23).
  • Ortlep, R. (2014). Toekenning van terugwerkende kracht aan de intrekking van de erkenning als producentenorganisatie. Bevoegdheidsgrondslag in een Unierechtelijke verordening. 86. Case note on: CBb, 6/09/13, ECLI:NL:CBB:2013:103 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (10).
  • Ortlep, R. (2014). Verbeuren van één dwangsom wegens het niet tijdig beslissen op meerdere verzoeken. 287. Case note on: ABRvS, 28/05/14, ECLI:NL:RVS:2014:1870 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (2014). Vergunning. Het van rechtswege verlenen van een parkeervergunning. Een reëel besluit na een fictief positief besluit is niet nietig maar vernietigbaar. 404. Case note on: ABRvS, 8/10/14, ECLI:NL:RVS:2014:3623 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (43).
  • Ortlep, R. (2014). Volledige heroverweging. Het buiten toepassing laten van art. 7:11 Awb vanwege voorrang van het Unierecht. Case note on: ABRvS, 3/04/13, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7617 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2014). Wraking. Het leven van een rechter-plaatsvervanger gaat niet over rozen. 335. Case note on: CRvB, 18/11/13, ECLI:NL:CRVB:2013:2467 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2014). Zesmaandenjurisprudentie van de CRvB met betrekking tot de terugvordering van tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. 223. Case note on: ABRvS, 5/02/14, ECLI:NL:RVS:2014:313 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 4:17 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 4:18 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 4:19 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 4:20 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 6:2 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 6:3 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 8:119 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 8:51a Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 8:51b Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 8:51c Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 8:66 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 8:67 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 8:68 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 8:80a Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2014). Commentaar op artikel 8:80b Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2014). Bevoegdheidsgrondslag in een Unierechtelijke verordening. 120. Case note on: HvJ EU, 26/09/13, ECLI:NL:XX:2013:320 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (15).
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2014). Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2014(5), 134-146. [17].

  2013

  • Ortlep, R. (2013). Ambtshalve aanvulling rechtsgrond. Aanvulling rechtsgrond met EVRM-bepaling wanneer alleen beroep is gedaan op de corresponderende Handvestbepaling. 198. Case note on: ABRvS, 3/01/13, ECLI:NL:RVS:2013:BY8254 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2013). Bekendmaking. Het (fiscale) bestuursrecht mist een wettelijke bepaling voor de wijze waarop een adreswijziging moet worden doorgegeven. 381. Case note on: HR, 13/07/12, ECLI:NL:HR:2012:BV1885 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (45).
  • Ortlep, R. (2013). Belanghebbende. Criteria afstand, zicht en ruimtelijke uitstraling. 180. Case note on: ABRvS, 24/04/13, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8400 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (25).
  • Ortlep, R. (2013). Besluit. Bestuurlijk rechtsoordeel met betrekking tot een Unierechtelijke verordening. 306. Case note on: CBb, 13/06/13, ECLI:NL:CBB:2013:14 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (35).
  • Ortlep, R. (2013). Besluit. Bevoegdheidsgrondslag in een Unierechtelijke verordening. 166. Case note on: CBb, 21/02/13, ECLI:NL:CBB:2013:BZ4377 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (23).
  • Ortlep, R. (2013). Besluit. Formele rechtskracht. Of het EU-recht verplicht tot heroverweging dient niet, althans niet uitsluitend, beantwoord te worden middels de vier voorwaarden uit het Kühne & Heitz-arrest. 364. Case note on: CRvB, 9/08/13, ECLI:NL:CRVB:2013:1388 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (42).
  • Ortlep, R. (2013). Bestuurlijke lus. Grondenfuik bij tussenuitspraak. 239. Case note on: ABRvS, 12/06/13, ECLI:NL:RVS:2013:CA2877 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (30).
  • Ortlep, R. (2013). Bestuurlijke lus. Terugkomen op eindbeslissing in tussenuitspraak. 158. Case note on: CRvB, 14/12/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BY6255 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (22).
  • Ortlep, R. (2013). Bestuurlijke lus. Terugkomen op eindbeslissing in tussenuitspraak. 75. Case note on: CRvB, 2/11/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BY2116 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2013). Bezwaar- en beroepstermijn. Verschoonbare termijnoverschrijding. Belangenafweging. 190. Case note on: CRvB, 1/05/13, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9446 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).
  • Ortlep, R. (2013). Bezwaar. Grenzen aan de volledige heroverweging. 35. Case note on: CRvB, 22/11/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BY4338 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (6).
  • Ortlep, R. (2013). Bezwaar. Uitbreiden van het aantal aangeschrevenen van een sanctiebesluit in een besluit op bezwaar. Gebrek aan rechtseenheid F. 40. Case note on: ABRvS, 2/11/11, ECLI:NL:RVS:2011:BU3110 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2013). Definitieve geschilbeslechting. Bij de onverschoonbare overschrijding van de beroepstermijn heeft het inroepen van artikel 8:41a Awb niet als gevolg dat het beroep alsnog inhoudelijk dient te worden behandeld. 278. Case note on: ABRvS, 5/06/13, ECLI:NL:RVS:2013:CA2024 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2013). Definitieve geschilbeslechting. Standaardoverweging met betrekking tot het in stand laten van de rechtsgevolgen. 56. Case note on: CRvB, 16/10/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BY0911 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2013). Een aanvraag is een rechtshandeling. Gebrek aan rechtseenheid H. 314. Case note on: CBb, 27/02/13, ECLI:NL:CBB:2013:CA2402 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (36).
  • Ortlep, R. (2013). Geen grondenfuik in hoger beroep. Gebrek aan rechtseenheid I. 330. Case note on: CRvB, 4/06/13, ECLI:NL:CRVB:2013:CA2803 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (38).
  • Ortlep, R. (2013). Gezag van gewijsde. Gezag komt alleen toe aan de voor beslechting van het geschil noodzakelijke beslissingen over rechtsvragen. 47. Case note on: CRvB, 13/12/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BY6558 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2013). Gezag van gewijsde. Toepassing zuivere Brummen-lijn in het fiscale bestuursprocesrecht. Aanduiding gebrek aan rechtseenheid G. 85. Case note on: Rb. Rotterdam, 6/12/12, ECLI:NL:RBROT:2012:BY5450 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R. (2013). Herhaalde aanvraag. Uitzondering dat de aanvrager uiterlijk in de bestuurlijke fase nova dient te vermelden. 357. Case note on: ABRvS, 10/07/13, ECLI:NL:RVS:2013:267 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (41).
  • Ortlep, R. (2013). Herziening. Nova-definitie. 25. Case note on: ABRvS, 14/03/12, ECLI:NL:RVS:2012:BY9040 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (5).
  • Ortlep, R. (2013). Herziening. Termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek. 373. Case note on: CBb, 16/10/13, ECLI:NL:CBB:2013:194 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (43).
  • Ortlep, R. (2013). Herzieningsverzoek. Reikwijdte art. 4:6 Awb en toetsingsmaatstaf. 12. Case note on: ABRvS, 8/08/12, ECLI:NL:RVS:2012:BX3902 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (3).
  • Ortlep, R. (2013). Het ‘feestje’ van de rechtseenheid bij de hoogste bestuursrechters. Nederlands Juristenblad, (41), 2874-2875. [2408].
  • Ortlep, R. (2013). Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (5), 90-103. [18].
  • Ortlep, R. (2013). Prematuur bezwaar. Bericht over op te leggen aanslagen na controle kan redelijkerwijs niet de indruk hebben gewekt dat de aanslagen waren vastgesteld. 333. Case note on: HR, 22/03/13, ECLI:NL:HR:2013:BZ5038 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (39).
  • Ortlep, R. (2013). Redelijke termijn. Overschrijding redelijke termijn door toepassing bestuurlijke lus moet in beginsel volledig aan het bestuursorgaan worden toegerekend. Rechtseenheid. 320. Case note on: CRvB, 3/07/13, ECLI:NL:CRVB:2013:844 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Ortlep, R. (2013). Terpostbezorging. Bewijsrechtelijk uitgangspunt bij geen (leesbaar) poststempel op bezwaar- of beroepschrift. 6. Case note on: CRvB, 8/06/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BW8527 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (1-2).
  • Ortlep, R. (2013). Tijdig beslissen. Beslissing op bezwaar is tijdig genomen, ook als deze niet is toegezonden aan gemachtigde. Aanduiding gebrek aan rechtseenheid J. 415. Case note on: HR, 25/10/13, ECLI:NL:HR:2013:969 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (48).
  • Ortlep, R. (2013). Toetsing. Eisen EU-recht aan rechterlijke toetsing van de bestuurlijke feitenvaststelling. 345. Case note on: ABRvS, 1/05/13, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9094 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (40).
  • Ortlep, R. (2013). Vernietiging. Erga omnes-werking vernietiging versus uitgaan van onrechtmatigheid. 232. Case note on: CBb, 3/05/13, ECLI:NL:CBB:2013:CA0922 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2013). Vertrouwensbeginsel. Schijn van bevoegdheid. Geen gerechtvaardigd vertrouwen. 137. Case note on: CRvB, 7/08/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BX3805 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19).
  • Ortlep, R. (2013). Zelf in de zaak voorzien. Criteria. 140. Case note on: Vz. ABRvS, 8/08/12, ECLI:NL:RVS:2012:BX4621 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (20/21).
  • Ortlep, R. (Author). (2013). Doorgeefcolumn: Rechtseenheid en verantwoording van verschillen. Web publication or website, VAR (Vereniging voor bestuursrecht). https://verenigingbestuursrecht.nl/2013/09/doorgeefcolumn-rechtseenheid-en-verantwoording-van-verschillen/
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2013). Ambtshalve toetsing. Ambtshalve toetsing door nationale rechter van oneerlijk karakter van contractueel beding. De nationale rechter mag, zoals dit op grond van het nationale recht is toegestaan, niet volstaan de hoogte van de in dat beding bepaalde boete te matigen. 259. Case note on: HvJ-EU, 30/05/13, ECLI:EU:C:2013:341 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (32).

  2012

  • Ortlep, R. (2012). ABRvS gaat om. Rechtseenheid. Procesbelang bestuursorgaan. 34. Case note on: ABRvS, 7/12/11, ECLI:NL:RVS:2011:BU7066 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2012). Bekendmaking van een besluit is geen voorwaarde voor de totstandkoming daarvan. 276. Case note on: HR, 29/06/12, ECLI:NL:HR:2012:BW0194 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2012). Belanghebbende. Criteria afstand, zicht en ruimtelijke uitstraling. 167. Case note on: ABRvS, 29/02/12, ECLI:NL:RVS:2012:BV7247 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (25).
  • Ortlep, R. (2012). Benoemen deskundige. Zelf in de zaak voorzien. Bestuurlijke lus. 54. Case note on: CRvB, 11/01/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BV2335 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (10).
  • Ortlep, R. (2012). Bestuurlijke lus. Beslissing tot verlenging van de hersteltermijn. 389. Case note on: CBb, 24/04/12, ECLI:NL:CBB:2012:BW4583 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2012). Bestuurlijke lus. Terugkomen op eindbeslissing in tussenuitspraak. 99. Case note on: ABRvS, 24/08/11, ECLI:NL:RVS:2011:BR5704 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (17).
  • Ortlep, R. (2012). Bewijslastverdeling bij niet aangetekende verzending van een besluit. 321. Case note on: CRvB, 26/06/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BW9413 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (38).
  • Ortlep, R. (2012). Bewijslastverdeling bij uitreiking van een besluit. 379. Case note on: CRvB, 7/03/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BV8019 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (45).
  • Ortlep, R. (2012). Brummen-lijn. Toetsingsmaatstaf bestuursrechter. Nova. 140. Case note on: ABRvS, 25/01/12, ECLI:NL:RVS:2012:BV3728 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (23).
  • Ortlep, R. (2012). De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht. Trema, (3), 96-97. [3].
  • Ortlep, R. (2012). Definitie nova ex art. 4:6 lid 1 Awb. Gebrek aan rechtseenheid C. 157. Case note on: CBb, 8/03/12, ECLI:NL:CBB:2012:BV9107 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (24).
  • Ortlep, R. (2012). EU-richtlijn. Nationale verplichtingen tijdens de omzettingstermijn. 208. Case note on: ABRvS, 13/04/12, ECLI:NL:RVS:2012:BW4295 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (28).
  • Ortlep, R. (2012). Een rechterlijke uitspraak die — op de voorgeschreven wijze — bekend is gemaakt kan niet zomaar gewijzigd worden. 72. Case note on: HR, 3/02/12, ECLI:NL:HR:2012:BV2583 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (13).
  • Ortlep, R. (2012). Formele rechtskracht intrekkings- en terugvorderingsbesluit. Schending inlichtingenplicht. Verlaging van bijstand. Bestraffende sanctie. 94. Case note on: CRvB, 20/12/11, ECLI:NL:CRVB:2011:BV0075 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (16).
  • Ortlep, R. (2012). Geen bestuurlijk rechtsoordeel. Weigering om te gedogen kan, behoudens bijzondere gevallen, niet worden aangemerkt als een besluit. 158. Case note on: CBb, 6/03/12, ECLI:NL:CBB:2012:BV8977 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (24).
  • Ortlep, R. (2012). Gezag van gewijsde. Bepaling van openbare orde. 346. Case note on: CRvB (Vz.), 23/05/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BW6546 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (41).
  • Ortlep, R. (2012). Gezag van gewijsde. Gebondenheid aan een corrigerend rechtsoordeel. 266. Case note on: ABRvS, 20/06/12, ECLI:NL:RVS:2012:BW8850 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2012). Herziening. Rechtseenheid. Hoger beroep tegen een bestuursrechterlijke uitspraak waarin op een herzieningsverzoek is beslist. 368. Case note on: ABRvS, 27/07/12, ECLI:NL:RVS:2012:BX4821 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (44).
  • Ortlep, R. (2012). Herzieningsverzoek van een herzieningsuitspraak, waarin een herzieningsverzoek is afgewezen. 40. Case note on: CRvB, 23/11/11, ECLI:NL:CBB:2011:BU6287 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2012). Herzieningsverzoek van een herzieningsuitspraak, waarin een herzieningsverzoek is afgewezen. Termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek. 82. Case note on: ABRvS, 11/01/12, ECLI:NL:RVS:2012:BV0599 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2012). Herzieningsverzoek. Andere grondslag van het besluit op bezwaar. 222. Case note on: CRvB, 6/03/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BV7912 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (20).
  • Ortlep, R. (2012). Hoger beroep tegen een uitspraak waarin een herzieningsuitspraak is toegewezen. Nova-definitie. Gebrek aan rechtseenheid D. Niet het besluit tot inbewaringstelling maar het — onrechtmatig bevonden — terugkeerbesluit heeft als schadeveroorzakend besluit te gelden. 308. Case note on: ABRvS, 14/05/12, ECLI:NL:RVS:2012:BW6197 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Ortlep, R. (2012). Impliciete discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan om zijn besluit in te trekken. Te lage beschikking heffingsrente kan bij naheffingsaanslag worden aangevuld. 65. Case note on: HR, 20/01/12, ECLI:NL:PHR:2012:BR4790 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R. (2012). Impliciete discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan om zijn besluit in te trekken. Tweede uitspraak op bezwaar — zonder tussenkomst van de rechter — is rechtens niet toegestaan. 64. Case note on: HR, 20/01/12, ECLI:NL:HR:2012:BT1516 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R. (2012). Navordering. Vertrouwensbeginsel. Directe toepassing EU-recht. 390. Case note on: HR, 8/06/12, ECLI:NL:HR:2012:BW7710 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (47).
  • Ortlep, R. (2012). Niet nogmaals een bestuurlijke lus. Zelf in de zaak voorzien. 200. Case note on: CRvB, 9/03/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BV8334 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2012). Procesbelang. Rechterlijke uitspraak niet bindend voor andere belastingaanslagen dan die waartegen beroep is ingesteld. 117. Case note on: HR, 24/02/12, ECLI:NL:HR:2012:BV6736 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (20).
  • Ortlep, R. (2012). Schending redelijke termijn. Matiging normbedrag. 35. Case note on: ABRvS, 24/08/11, ECLI:NL:RVS:2011:BR5650 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2012). Taal in het rechts- en bestuurlijk verkeer. 329. Case note on: CRvB, 27/06/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BX1183 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (39).
  • Ortlep, R. (2012). Tijd die met mediation gemoeid is niet meerekenen bij vaststelling van schadevergoeding in verband met overschrijding redelijke termijn. 83. Case note on: CRvB, 2/02/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BV3551 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2012). Vertrouwensbeginsel. Contra-legem-werking. Gebrek aan rechtseenheid B. 130. Case note on: ABRvS, 22/02/12, ECLI:NL:RVS:2012:BV6535 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (21-22).
  • Ortlep, R. (2012). Voor oudere mensen vliegt de tijd. Verschoonbaarheid overschrijding bezwaartermijn. 44. Case note on: CRvB, 12/01/12, ECLI:NL:CRVB:2012:BV0824 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2012). Voorlopige voorziening. Appelverbod. Zodra in een zaak hoger beroep is ingesteld, is in beginsel uitsluitend de voorzieningenrechter van het betrokken appelcollege bevoegd om toepassing te geven aan art. 8:81 en 8:87 Awb. 404. Case note on: Vz. CBB, 10/10/12, ECLI:NL:CBB:2012:BY0647 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (48).
  • Ortlep, R. (2012). Wettelijk voorschrift. Het in de tenlastelegging genoemde art. 14 Communautair Douanewetboek is een wettelijk voorschrift ex art. 184 lid 1 Sr. Europeanisering van het Nederlandse wetsbegrip. 360. Case note on: HR, 3/07/12, ECLI:NL:HR:2012:BW3332 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (43).
  • Ortlep, R. (2012). Zelf in de zaak voorzien. De rechterlijke overtuiging dat de uitkomst van het geschil, in het geval het bestuursorgaan opnieuw in de zaak zou voorzien, geen andere zou zijn en de toets aan het recht kan doorstaan. 233. Case note on: ABRvS, 21/03/12, ECLI:NL:RVS:2012:BV9463 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (30).
  • Ortlep, R. (2012). Zelf in de zaak voorzien. Ter voorkoming van schade. 22. Case note on: Vz. ABRvS, 7/09/11, ECLI:NL:RVS:2011:BS8822 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (5).
  • Ortlep, R. (Author). (2012). Commentaar op artikel 8:51a Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2012). Commentaar op artikel 8:51b Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2012). Commentaar op artikel 8:51c Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2012). Commentaar op artikel 8:66 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2012). Commentaar op artikel 8:67 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2012). Commentaar op artikel 8:68 Awb. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2012). Commentaar op artikel 8:80a Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2012). Commentaar op artikel 8:80b Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Ed.), Kummeling, H. R. B. M. (Ed.), de Morree, P. E. (Ed.), Nehmelman, R. (Ed.), & Widdershoven, R. J. G. M. (2012). De samengestelde Besselink: Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht . Wolf Legal Publishers (WLP).
  • Ortlep, R., Duijkersloot, A. P. W., Verhoeven, M. J. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2012). Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (9), 271-291. [36].

  2011

  • Ortlep, R. (2011). ABRvS gaat om: het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule is in beginsel grond tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding. 299. Case note on: ABRvS, 21/09/11, ECLI:NL:RVS:2011:BT2131 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (40).
  • Ortlep, R. (2011). Afwijzing verzoek om intrekking als toegelaten woningcorporatie. Limitatieve intrekkingsgronden. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27/10/10 (ECLI:NL:RVS:2010:BO1837). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (3).
  • Ortlep, R. (2011). Artikel 6:2 aanhef en onder b van de Awb. Ambtshalve genomen besluit. 271. Case note on: HR, 24/06/11, ECLI:NL:HR:2011:BP8929 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (36).
  • Ortlep, R. (2011). CRvB gaat om: het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule is in beginsel grond tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding. 207. Case note on: CRvB, 23/06/11, ECLI:NL:CRVB:2011:BR0151 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (2011). De ABRvS gaat om. Terpostbezorging. 259. Case note on: ABRvS, 17/08/11, ECLI:NL:RVS:2011:BR5196 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (35).
  • Ortlep, R. (2011). Definitie nova ex artikel 4:6 lid 1 Awb. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 8/12/10 (ECLI:NL:CRVB:2010:BO7276). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (6).
  • Ortlep, R. (2011). Een aanvraag is geen rechtshandeling. Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden. 258. Case note on: CRvB, 19/04/11, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3023 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2011). Effectieve rechtsbescherming. Zuiver schadebesluit. Processuele connexiteit. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 26/01/11 ( ECLI:NL:RVS:2011:BP2062). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (10).
  • Ortlep, R. (2011). Finaal beslechten. Expliciete motivering voor toepassen formele bestuurlijke lus. Herstellen gebrek. Rechtbank niet gehouden het college op te dragen het nader te verrichten onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijke derde. 356. Case note on: ABRvS, 13/04/11, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1079 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2011). Finale beslechting van het geschil. Grenzen. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 9/02/11 (ECLI:NL:RVS:2011:BP3670). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2011). Herziening onherroepelijke uitspraak. EU-rechtelijke verplichting. 175. Case note on: HR, 24/06/11, ECLI:NL:HR:2011:BM9272 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (28).
  • Ortlep, R. (2011). Herzieningsverzoek van een herzieningsuitspraak, waarin een herzieningsverzoek is afgewezen, heeft geen zin. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 23/02/11 (ECLI:NL:RVS:2011:BP5474). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R. (2011). Herzieningsverzoek van een herzieningsuitspraak. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27/10/10 (ECLI:NL:RVS:2010:BO1847). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (5).
  • Ortlep, R. (2011). Intrekking ex nunc duurzame beschikking. Vertrouwensbeginsel. 308. Case note on: ABRvS, 24/08/11, ECLI:NL:RVS:2011:BR5700 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (41).
  • Ortlep, R. (2011). Intrekking met terugwerkende kracht van rechtsgeldige beschikking; strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15/10/10 (ECLI:NL:CBB:2010:BO6518). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R. (2011). Rechtmatigheid van verblijf van EU-onderdaan vloeit rechtstreeks voort uit Unierecht. Onderzoeksplicht bestuursorgaan. 331. Case note on: ABRvS, 12/10/11, ECLI:NL:RVS:2011:BT7395 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (44).
  • Ortlep, R. (2011). Rechtseenheid. Precisering van de benadering van het bewijs van ontvangst van niet-aangetekend verzonden stukken. 159. Case note on: ABRvS, 10/05/11, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4617 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).
  • Ortlep, R. (2011). Reikwijdte vernietiging besluit. Gevolgen voortbouwende besluiten. 283. Case note on: CBb, 16/06/11, ECLI:NL:CBB:2011:BQ9602 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Ortlep, R. (2011). Ten dele herzien van een in rechte onaantastbaar besluit. Toetsingsmaatstaf. 297. Case note on: CBb, 13/07/11, ECLI:NL:CBB:2011:BR3101 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (39).
  • Ortlep, R. (2011). Termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek ex artikel 8:88 lid 1 Awb. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27/10/10 ( ECLI:NL:CBB:2010:BO5382). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (3).
  • Ortlep, R. (2011). Termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 13/04/11 ( ECLI:NL:RVS:2011:BQ1076). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19/20).
  • Ortlep, R. (2011). Terugvordering van te veel betaalde. De CRvB ziet geen aanleiding voor een verruiming van zijn vaste jurisprudentie over terugvordering van onverschuldigde betalingen. Betrokkene wist niet of had redelijkerwijs niet kunnen weten dat het aan hem uitbetaalde afkoopbedrag te hoog was. 170. Case note on: CRvB, 12/05/11, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ4728 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2011). Tijdstip terpostbezorging bezwaar- of beroepschrift. Betekenis poststempel. Case note on: Hoge Raad, 28/01/11 (ECLI:NL:HR:2011:BP2138). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2011). Vergoeding kosten bezwaar. Gewijzigde toepasselijke wettelijke voorschriften. 116. Case note on: ABRvS, 24/02/11, ECLI:NL:RVS:2011:BP6331 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19-20).
  • Ortlep, R. (2011). Verschoonbare overschrijding beroepstermijn. Onvoorziene omstandigheid tegen het einde van de beroepstermijn. 186. Case note on: CRvB, 1/07/11, ECLI:NL:CRVB:2011:BR0165 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2011). Vertrouwensbeginsel. Dispositievereiste. Belangenafweging. Contra-legemwerking. 197. Case note on: ABRvS, 6/07/11, ECLI:NL:RVS:2011:BR0488 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (30).
  • Ortlep, R. (2011). Vertrouwensbeginsel. Schijn van bevoegdheid. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 16/03/11 (ECLI:NL:RVS:2011:BP7751). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (16).
  • Ortlep, R. (2011). Verzending bezwaar- of beroepschrift per TNT post (thans: PostNL). Onvoldoende frankering. Ontvangst geaccepteerd. Bewijsregels bij geen (leesbaar) poststempel. 340. Case note on: HR, 14/10/11, ECLI:NL:HR:2011:BT7470 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (45).
  • Ortlep, R. (2011). Verzending bezwaarschrift per TNT post. Onvoldoende frankering. Ontvangst geaccepteerd. Afgeronde verzending. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 15/10/10 ( ECLI:NL:CRVB:2010:BO1542). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2011). Verzoek om terug te komen van een beschikking. Nova niet pas eerst in beroep. Nietigheid bestuursrechterlijke uitspraak. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/11/10 (ECLI:NL:CBB:2010:BO5300). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2011). Wie niet procedeert kan niet de vruchten van een proces plukken dat een ander wel voert. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2/03/11 (ECLI:NL:CBB:2011:BP6988). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (16).
  • Ortlep, R. (2011). Zelf in de zaak voorzien. Rechtens nog maar één beslissing mogelijk. 374. Case note on: CRvB, 13/10/11, ECLI:NL:CRVB:2011:BT8812 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (48).
  • Ortlep, R. (Author). (2011). Commentaar op artikel 4:5 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht. Web publication/site, Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R. (Author). (2011). Commentaar op artikel 4:6 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht. Web publication/site, Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R. (Author). (2011). Commentaar op artikel 6:2 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Reed Business.
  • Ortlep, R. (Author). (2011). Commentaar op artikel 6:3 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R. (Author). (2011). Commentaar op artikel 8:88 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht. Web publication/site, Wolters Kluwer.
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2011). Richtlijnconforme uitleg. Verbod van omgekeerde verticale rechtstreekse werking. Gebonden bevoegdheid. Verbod van contra-legem-werking. 322. Case note on: HvJ EU, 15/09/11, ECLI:EU:C:2011:585 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (43).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2011). Unierechtelijke verplichtingen vóór het einde van de omzettingstermijn van een richtlijn. Fundamentele beginselen van het Unierecht. 247. Case note on: HvJ EU, 21/07/11, ECLI:EU:C:2011:502 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).

  2010

  • Ortlep, R. (2010). Aanvang bezwaar- en beroepstermijn; evident sprake van ongeloofwaardige ontkenning van de ontvangst van een besluit; op staatskosten uit logeren gaan. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 9/10/09 (ECLI:NL:CRVB:2009:BJ9889). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (1).
  • Ortlep, R. (2010). Bouwvergunning. In rechte onaantastbaar. Van rechtswege nietig. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 13/01/10 (ECLI:NL:RVS:2010:BK9001). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (25).
  • Ortlep, R. (2010). De door het bestuursorgaan aangenomen bevoegdheid tot het maken van bezwaar dient in beroep te worden gerespecteerd. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 9/09/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ7164). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2010). Finale geschilbeslechting; in stand laten van de rechtsgevolgen. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 21/10/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BK0806). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R. (2010). Finale geschilbeslechting; zelf in de zaak voorzien. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 11/03/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BH5507). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R. (2010). Heffen van griffierechten in het licht van het in art. 6 EVRM gewaarborgde recht op toegang tot de rechter. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 19/01/10 (ECLI:NL:CRVB:2010:BK9836). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Ortlep, R. (2010). Heffingsrente mag in beginsel slechts worden berekend tot drie maanden na het indienen van de aangifte; (materiële) zorgvuldigheidsbeginsel; beleidsregel bestuursorgaan versus opmerkingen van de regering in de parlementaire geschiedenis. Case note on: Hoge Raad, 25/09/09 (ECLI:NL:HR:2009:BJ8524). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (2).
  • Ortlep, R. (2010). Herziening; nadien opgekomen feiten en omstandigheden. Case note on: Hoge Raad, 23/10/09 (ECLI:NL:HR:2009:BK0895). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (3).
  • Ortlep, R. (2010). Het verschuldigde griffierecht. Tweede termijn. Uniforme toepassing. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 16/07/10 (ECLI:NL:RVS:2010:BN2122). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (30).
  • Ortlep, R. (2010). Het verzoek tot herziening van een herzieningsuitspraak. Case note on: Hoge Raad, 26/02/10 (ECLI:NL:HR:2010:BL5576). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R. (2010). Indieningstermijn voor een verzoek tot heroverweging respectievelijk ten voordele aantasten van een met het EG-recht strijdige in rechte onaantastbaar geworden beschikking. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 25/11/09 ( ECLI:NL:CBB:2009:BK5737,). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (5/6).
  • Ortlep, R. (2010). Intrekking hoger beroep; wilsgebreken. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 13/01/10 (ECLI:NL:CRVB:2010:BK9125). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (10).
  • Ortlep, R. (2010). Limitatieve intrekkingsgronden; buitenwettelijke grond tot intrekking. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 28/07/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ4389). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (1).
  • Ortlep, R. (2010). Publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag; communautaire verordening; onbepaald wie deze verordening dient uit te voeren. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22/12/09 (ECLI:NL:CBB:2009:BL0650). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2010). Rectificatie van een uitspraak leidt er niet toe dat een nieuwe hoger beroepstermijn gaat lopen. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 6/11/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BK3332). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (2).
  • Ortlep, R. (2010). Verbinden van een voorschrift aan een vergunning mag niet feitelijk neerkomen op (gedeeltelijke) intrekking van die vergunning. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3/03/10 (ECLI:NL:RVS:2010:BL6194). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2010). Verzending beroepschrift vanuit het buitenland; verschoonbare termijnoverschrijding. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 31/12/09 ( ECLI:NL:CRVB:2009:BK9426). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2010). Zelf in de zaak voorzien; urgentie van de te treffen voorziening. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 3/02/10 (ECLI:NL:CRVB:2010:BL9455). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (24).

  2009

  • Ortlep, R. (2009). ABRvS, 06-08-2008, nr. 200708014/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 6/08/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BD9470). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (10).
  • Ortlep, R. (2009). ABRvS, 14-01-2009, nr. 200802806/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14/01/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BG9768). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2009). ABRvS, 17-12-2008, nr. 200802899/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17/12/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BG7164). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2009). ABRvS, 24-12-2008, nr. 200802108/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 24/12/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BG8245). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2009). Aanvang bezwaartermijn; bekendmaking aan gemachtigde; aansluiting bij de jurisprudentie van de CRvB. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 3/02/09 (ECLI:NL:CBB:2009:BH3798). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (35).
  • Ortlep, R. (2009). Art. 7:11 Awb; ex nunc beoordeling; overgangsrecht. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 18/02/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BH3272). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (17).
  • Ortlep, R. (2009). Belanghebbende; concurrentiebelang. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 13/05/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BI3688). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2009). Belanghebbende; cumulatieve vereisten informele vereniging. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 12/03/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BC6406). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).
  • Ortlep, R. (2009). Besluit; intern karakter; niet tijdig nemen. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 25/02/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BH3975). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2009). Bestuurlijk rechtsoordeel. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 8/07/09 ( ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (42).
  • Ortlep, R. (2009). Brummen-lijn; nauwe verwevenheid. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 12/01/09 (ECLI:NL:CRVB:2009:BH0865). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2009). Buiten behandeling laten aanvraag; in de herstelbrief uitdrukkelijk wijzen op de consequenties. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 29/01/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BH2043). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2009). CRvB (vzr.), 27-11-2008, nr. 08/3215 WWB-V. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 27/11/08 (ECLI:NL:CRVB:2008:BG5526). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2009). CRvB, 07-01-2009, nr. 06/304 WAO. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 7/01/09 (ECLI:NL:CRVB:2009:BH0945). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (13).
  • Ortlep, R. (2009). CRvB, 21-10-2008, nr. 07/1902 WWB. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 21/10/08 (ECLI:NL:CRVB:2008:BG1242). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2009). Communautaire verordening valt onder een wettelijk voorschrift ex art. 3:4 lid 1 Awb; evenredigheidsbeginsel; vertrouwensbeginsel; verbod op contra legem werking. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 25/02/09 (ECLI:NL:CBB:2009:BH4690). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19).
  • Ortlep, R. (2009). De mededeling over het afvalkarakter van een stof levert geen besluit op. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17/06/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BI8437). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2009). Een beleidsregel als rechtsgrond ex art. 8:69 lid 2 Awb. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27/10/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BG7991). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (25).
  • Ortlep, R. (2009). Een door identiteitsfraude verkregen naturalisatiebesluit; bestuurlijk rechtsoordeel. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 9/07/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ1899). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2009). Eisen bezwaarschrift; omschrijving van het bestreden besluit. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 6/05/09 (ECLI:NL:CBB:2009:BI4303). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (2009). Finale geschilbeslechting; het verlenen van een kapvergunning door zelf in de zaak te voorzien; niet altijd vereist dat nog slechts één beslissing mogelijk is. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 11/02/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BH2565). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (28).
  • Ortlep, R. (2009). Gezag van gewijsde; overeenkomsten met de Brummen-lijn. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 19/02/09 (ECLI:EU:C:2009:103). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (28).
  • Ortlep, R. (2009). Hangende de bezwaarfase beslissen op een verzoek om schadevergoeding; verwevenheid; proceseconomie. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 8/07/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ1903). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31).
  • Ortlep, R. (2009). HvJ EG, 15-01-2009, nr. C-281/07. Case note on: Hof van Justitie van de Europeese Gemeenschappen, 15/01/09 (ECLI:EU:C:2009:6). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R. (2009). Ontbreken rechtsmiddelenclausule; verschoonbaarheid ex art. 6:11 Awb; tegenstrijdige jurisprudentie. Case note on: Rechtbank Utrecht, 13/01/09 (ECLI:NL:RBUTR:2009:BG9870). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Ortlep, R. (2009). Reikwijdte art. 4:6 Awb; buiten behandeling laten aanvraag. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 22/04/09 ( ECLI:NL:CRVB:2009:BI1885). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2009). Reikwijdte art. 4:6 Awb; toetsingsmaatstaf. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 8/04/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BI0436). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (41).
  • Ortlep, R. (2009). Reikwijdte art. 4:6 Awb; toetsingsmaatstaf. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26/03/09 (ECLI:NL:CBB:2009:BI0948). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (41).
  • Ortlep, R. (2009). Toepassing ne bis in idem bij verblijfsrecht dat rechtstreeks voortvloeit uit gemeenschapsrecht. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 12/03/09 (ECLI:NL:RVS:2009:BH6936). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2009). Strekking onthoudingsverplichting. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 23/04/09 ( ECLI:EU:C:2009:244). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).

  2008

  • Jansen, O. J. D. M. L., & Ortlep, R. (2008). CBb, 28-02-2008, nr. AWB 06/182, nr. AWB 06/183. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 28/02/08 ( ECLI:NL:CBB:2008:BC6104). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (16).
  • Ortlep, R. (2008). ABRvS, 02-07-2008, nr. 200707538/1: geweigerde vrijstelling Waddinxveen. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 2/07/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BD6082). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2008). ABRvS, 04-06-2008, nr. 200706255/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 4/06/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BD3086). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Ortlep, R. (2008). ABRvS, 04-06-2008, nr. 200706356/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 4/06/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BD3088). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2008). ABRvS, 05-12-2007, nr. 200706068/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 5/12/07 ( ECLI:NL:RVS:2007:BB9467). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2008). ABRvS, 09-04-2008, nr. 200703105/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 9/04/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BC9067). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (21).
  • Ortlep, R. (2008). ABRvS, 10-07-2008, nr. 200803901/1: nauwe verwevenheid Vw. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 10/07/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BD8594). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2008). ABRvS, 12-12-2007, nr. 200704453/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 12/12/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BB9980). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (1).
  • Ortlep, R. (2008). ABRvS, 26-11-2008, nr. 200800596/1: geweigerde nachtontheffing. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 26/11/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BG5315). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (48).
  • Ortlep, R. (2008). ABRvS, 28-03-2008, nr. 200708015/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 28/03/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BD2687). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (22).
  • Ortlep, R. (2008). AB 2008/302. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/06/08 (ECLI:NL:CBB:2008:BD5034). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Ortlep, R. (2008). CBb (vzr.), 28-08-2008, nr. AWB 08/516. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 28/08/08 (ECLI:NL:CBB:2008:BF0847). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (43).
  • Ortlep, R. (2008). CBb, 18-09-2008, nr. AWB 07/517. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/09/08 (ECLI:NL:CBB:2008:BF8810). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (45).
  • Ortlep, R. (2008). CBb, 19-06-2008, nr. AWB 06/413. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/06/08 ( ECLI:NL:CBB:2008:BD5032). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Ortlep, R. (2008). CBb, 20-10-2008, nr. AWB 07/630. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/10/08 ( ECLI:NL:CBB:2008:BG1705). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2008). CBb, 23-01-2008, nr. AWB 07/368. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 23/01/08 (ECLI:NL:CBB:2008:BC3417). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2008). CBb, 24-09-2008, nr. AWB 95/912A. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24/09/08 (ECLI:NL:CBB:2008:BF8933). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (47).
  • Ortlep, R. (2008). CBb, 27-06-2008, nr. AWB 08/183: De Groene Vlieg I. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27/06/08 (ECLI:NL:CBB:2008:BD5867). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (34).
  • Ortlep, R. (2008). CBb, 28-11-2007, nr. AWB 06/218. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 28/11/07 (ECLI:NL:CBB:2007:BB9712). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R. (2008). CRvB, 05-06-2008, nr. 07/4777 ZW. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 5/06/08 (ECLI:NL:CRVB:2008:BD3752). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (28).
  • Ortlep, R. (2008). CRvB, 06-08-2008, nr. 07/6527 ZW. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 6/08/08 (ECLI:NL:CRVB:2008:BD9564). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (36).
  • Ortlep, R. (2008). CRvB, 16-10-2008, nr. 06/1077 WAO. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 16/10/08 ( ECLI:NL:CRVB:2008:BG2043). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (48).
  • Ortlep, R. (2008). CRvB, 29-07-2008, nr. 07/2699 WWB. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 29/07/08 (ECLI:NL:CRVB:2008:BD8847). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).
  • Ortlep, R. (2008). GvEA EG, 12-09-2007, nr. T-348/03. Case note on: Gerecht van Eerste Aanleg van de E.G., 12/09/07 ( ECLI:EU:T:2007:256). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2008). HR, 07-12-2007, nr. 43726. Case note on: Hoge Raad, 7/12/07 (ECLI:NL:HR:2007:BB9389). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2008). HR, 08-02-2008, nr. 43.681. Case note on: Hoge Raad, 8/02/08 (ECLI:NL:HR:2008:BC3720). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (35).
  • Ortlep, R. (2008). HR, 18-04-2008, nr. 43.983. Case note on: Hoge Raad, 18/04/08 (ECLI:NL:HR:2008:BC9552). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (35).
  • Ortlep, R. (2008). HR, 25-04-2008, nr. 43.871. Case note on: Hoge Raad, 25/04/08 (ECLI:NL:HR:2008:BD0469). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2008). HR, 25-04-2008, nr. C06/250HR. Case note on: Hoge Raad, 25/04/08 (ECLI:NL:PHR:2008:BC2800). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (32).
  • Ortlep, R. (2008). Hof 's-Hertogenbosch, 20-03-2008, nr. 00/02881. Case note on: Gerechtshof Den Bosch, 20/03/08 ( ECLI:NL:GHSHE:2008:BD1418). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (24).
  • Ortlep, R. (2008). Hof Amsterdam, 12-06-2007, nr. 06/145 DK. Case note on: Gerechtshof Amsterdam, 12/06/07 (ECLI:NL:GHAMS:2007:BA8617). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R. (2008). HvJ EG, 11-12-2007, nr. C-161/06. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 11/12/07 (ECLI:EU:C:2007:773). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2008). ABRvS, 05-03-2008, nr. 200701761/1: melding milieubijdrage. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 5/03/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BC5789). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2008). CJ, 17-01-2008, nr. C-246/06. Case note on: Court of Justice of the European Union, 17/01/08 (ECLI:EU:C:2008:19). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (38).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2008). SEW 2008/16. 16. Case note on: ABRvS, 5/09/07, ECLI:NL:RVS:2007:BB2931 Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, (1).
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2008). ABRvS, 19-09-2007, nr. 200701791/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 19/09/07 ( ECLI:NL:RVS:2007:BB3841). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (3).
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2008). ABRvS, 22-02-2008, nr. 200703570/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22/02/08 (ECLI:NL:RVS:2008:BD2686). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (22).
  • Verhoeven, M. J. M., & Ortlep, R. (2008). HvJ EG, 23-09-2008, nr. C-427/06. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 23/09/08 (ECLI:EU:C:2008:517). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (45).
  • van Eijken, H., & Ortlep, R. (2008). HvJ EG, 17-07-2008, nr. C-152/07, nr. C-153/07, nr. C-154/07. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 17/07/08 (ECLI:EU:C:2008:426). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (33).

  2007

  • Duijkersloot, A. P. W., & Ortlep, R. (2007). CBb, 23-04-2007, nr. AWB 04/1029. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 23/04/07 (ECLI:NL:CBB:2007:BA5401). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2007). ABRvS (vz.), 02-05-2007, nr. 200702346/1, nr. 200702346/2. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 2/05/07 ( ECLI:NL:RVS:2007:BA4680). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (23).
  • Ortlep, R. (2007). ABRvS, 08-10-2007, nr. 200704465/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 8/10/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BB5763). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2007). ABRvS, 17-10-2007, nr. 200701574/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17/10/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BB5860). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (45).
  • Ortlep, R. (2007). ABRvS, 28-02-2007, nr. 200606016/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 28/02/07 (ECLI:NL:RVS:2007:AZ9525). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).
  • Ortlep, R. (2007). CBB is niet bevoegd om over de rechtsgeldigheid van het bij de rechtbank ingetrokken beroep te oordelen. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2/11/06 (ECLI:NL:CBB:2006:AZ2214). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (2).
  • Ortlep, R. (2007). CBb, 11-10-2007, nr. AWB 07/23. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11/10/07 (ECLI:NL:CBB:2007:BB8955). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (48).
  • Ortlep, R. (2007). CBb, 20-09-2007, nr. AWB 05/684. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/09/07 ( ECLI:NL:CBB:2007:BB4249). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (43).
  • Ortlep, R. (2007). CRvB (vzr.), 06-06-2007, nr. 07/1754 AWBZ-VV: Indicatiestelling HV. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 6/06/07 ( ECLI:NL:CRVB:2007:BA6895). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2007). CRvB, 05-07-2007, nr. 06/507 MAW: Studiekosten luchtstrijdkrachten. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 5/07/07 ( ECLI:NL:CRVB:2007:BB0092). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (35).
  • Ortlep, R. (2007). CRvB, 14-09-2007, nr. 06/5622 WSF. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 14/09/07 (ECLI:NL:CRVB:2007:BB4210). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (42).
  • Ortlep, R. (2007). CRvB, 15-05-2007, nr. 06/3096 WWB, nr. 06/3097 WWB. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 15/05/07 (ECLI:NL:CRVB:2007:BA5872). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2007). CRvB, 30-08-2007, nr. 06/884 AW. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 30/08/07 (ECLI:NL:CRVB:2007:BB2815). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (45).
  • Ortlep, R. (2007). EG-rechtelijke verplichting om de ontvangsttheorie te hanteren voor een aanvraag van een landbouwsubsidie. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 10/01/07 ( ECLI:NL:CBB:2007:AZ7180). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (11).
  • Ortlep, R. (2007). HR, 10-08-2007, nr. 41.309. Case note on: Hoge Raad, 10/08/07 (ECLI:NL:PHR:2007:AW2191). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (47).
  • Ortlep, R. (2007). HR, 10-08-2007, nr. 42.715. Case note on: Hoge Raad, 10/08/07 (ECLI:NL:HR:2007:BA0582). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2007). Het gemeenschapsrecht verplicht de bestuursrechter niet om art. 8:88 Awb buiten toepassing te laten. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 17/11/06 (ECLI:NL:CRVB:2006:AZ2586). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2007). HvJ EG, 18-07-2007, nr. C-119/05: Lucchini. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 18/07/07 ( ECLI:EU:C:2007:434). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (44).
  • Ortlep, R. (2007). HvJ EG, 20-09-2007, nr. C-177/06. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 20/09/07 (ECLI:EU:C:2007:538). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (42).
  • Ortlep, R. (2007). JB 2007/137. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 6/06/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BA6470). Jurisprudentie Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2007). Verschoonbare termijnoverschrijding op grond van een na het verstrijken van de bezwaartermijn opkomende reden; één aanvangsmoment voor bezwaar- of beroepstermijn. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22/11/06 ( ECLI:NL:RVS:2006:AZ2796). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R. (2007).  JB 2007/34. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 8/11/06 (ECLI:NL:CBB:2006:AZ2301). Jurisprudentie Bestuursrecht.
  • Ortlep, R., & Duijkersloot, A. P. W. (2007). Het opleggen van een bestuurlijke boete aan een decentrale overheid; toepasselijkheid van de Pikmeer-jurisprudentie. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22/11/06 (ECLI:NL:RVS:2006:AZ2782). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (4).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2007). De rechtsregel van het arrest Textilwerke Deggendorf en de ontvankelijkheid ex art. 230 EG-Verdrag. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 8/03/07 (ECLI:EU:C:2007:150). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2007). HvJ EG, 07-06-2007, nr. C-80/06. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 7/06/07 (ECLI:EU:C:2007:327). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (40).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2007). Omvang geschil bij de nationale rechter na de beantwoording van prejudiciële vragen. Case note on: Hoge Raad, 22/12/06 ( ECLI:NL:PHR:2006:AZ3083). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2007). Prejudiciële vragen over de verplichting tot ambtshalve toetsing aan EG-recht onder art. 8:69 Awb en eventuele problemen die dit oplevert met het verbod op reformatio in peius. Case note on: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9/11/06 ( ECLI:NL:CBB:2006:AZ2235). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2007). SEW 2007/169. 169. Case note on: ABRvS, 4/04/07, ECLI:NL:RVS:2007:BA2227 Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, (9).
  • Ortlep, R., & Verhoeven, M. J. M. (2007). SEW 2007/230. 230. Case note on: HvJ EU, 7/06/07, ECLI:EU:C:2007:318 Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, (12).
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2007). ABRvS, 11-07-2007, nr. 200608404/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 11/07/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BA9292). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (38).
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2007). ABRvS, 14-06-2007, nr. 200700449/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14/06/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BA7794). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (30).
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2007). ABRvS, 20-06-2007, nr. 200606895/1: De Pijp. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20/06/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BA7607). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2007). ABRvS, 25-04-2007, nr. 200607033/1. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 25/04/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BA3721). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (22).
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2007). CRvB, 03-04-2007, nr. 06/5684 WAJONG. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 3/04/07 (ECLI:NL:CRVB:2007:BA2295). AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2007). Devolutieve werking en de Brummen-lijn. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14/02/07 (ECLI:NL:RVS:2007:AZ8450). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (17).
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2007). Geen uitzondering op het ‘gezag van gewijsde’ van een uitspraak van de Afdeling; ‘gezag van gewijsde’ strekt zich in het bestuursrecht niet uit tot een ander besluit in een ander geschil. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17/01/07 ( ECLI:NL:RVS:2007:AZ6366). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R., & Willemsen, P. A. (2007). Rb. 's-Gravenhage, 08-05-2007, nr. AWB 06/55922. Case note on: Rechtbank 's-Gravenhage, 8/05/07 (ECLI:NL:RBSGR:2007:BA5083). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (36).
  • Willemsen, P. A., & Ortlep, R. (2007). Omvang ‘gezag van gewijsde’. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 21/03/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BA1180). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (21).

  2006

  • Ortlep, R. (2006). Art. 4:6 Awb mist in het onderhavige geval niet reeds toepassing, omdat er sprake is van een nieuwe aanvraag na een besluit tot aanhouding van een eerdere aanvraag. 50. Case note on: ABRS, 14/09/05, ECLI:NL:RVS:2005:AU2630 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (7).
  • Ortlep, R. (2006). Art. 4:6 en het in dat kader hanteren van een fatale indieningstermijn (vervaltermijn) door de IB-Groep. Case note on: Rechtbank Amsterdam, 22/08/06 (ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ0885). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2006). Bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; terugvordering van restitutie bij uitvoer; verjaringstermijn; retroactieve toepassing. Case note on: Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, 29/01/09 (ECLI:EU:C:2009:38). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (15).
  • Ortlep, R. (2006). Betreft het bepaalde in art. 6:10 lid 1 Awb een discretionaire bevoegdheid, en zijn de daarin genoemde gronden limitatief?. Case note on: Centrale Raad van Beroep, 10/10/06 (ECLI:NL:CRVB:2006:AZ0153). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (48).
  • Ortlep, R. (2006). Bovenforfaitaire proceskostenveroordeling door de (fiscale) bestuursrechter. 95. Case note on: HR, 23/09/06, ECLI:NL:HR:2005:AU3158 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (12).
  • Ortlep, R. (2006). De Brummen-lijn en voorschriften die van openbare orde zijn. 195. Case note on: ABRS, 19/10/05, ECLI:NL:RVS:2005:AU4611 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (23).
  • Ortlep, R. (2006). Door identiteitsfraude heeft het naturalisatiebesluit nimmer het daarop gerichte rechtsgevolg verkregen en is er derhalve geen naturalisatiebesluit. 205. Case note on: HR, 11/11/05, ECLI:NL:HR:2005:AT7542 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (25).
  • Ortlep, R. (2006). Een door identiteitsfraude verkregen naturalisatiebesluit heeft wel rechtsgevolg en kan daarmee worden ingetrokken indien het op of ná 1 april 2003 is afgegeven. Case note on: Hoge Raad, 30/06/06 (ECLI:NL:HR:2006:AV0054). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (38).
  • Ortlep, R. (2006). Herzieningsverzoek van rechtens non-existente besluiten; hoger beroep tegen een door een rechtbank afgewezen herzieningsverzoek ex art. 8:88 Awb. 217. Case note on: CRvB, 14/12/05, ECLI:NL:CRVB:2005:AU9296 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (26).
  • Ortlep, R. (2006). Herzieningsverzoek vanwege het niet stellen van prejudiciële vragen. 124. Case note on: ABRvS, 16/11/05, ECLI:NL:RVS:2005:AU6236 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (14).
  • Ortlep, R. (2006). Het bepaalde in de Dangeville-uitspraak vindt (in elk geval) geen toepassing indien het besluit definitief is geworden vanwege het niet instellen van beroep. 181. Case note on: Rechtbank Roermond, 21/12/05, ECLI:NL:RBROE:2005:AU9772 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (21).
  • Ortlep, R. (2006). Het bepaalde in de Kühne en Heitz-uitspraak vindt geen toepassing indien het besluit definitief is geworden vanwege het niet instellen van beroep. 180. Case note on: CRvB, 4/01/06, ECLI:NL:CRVB:2006:AU9156 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (21).

  2005

  • Ortlep, R. (2005). Art. 4:6 en het hanteren van een vervaltermijn door de IB-Groep. 255. Case note on: CRvB, 28/01/05, ECLI:NL:CRVB:2005:AS5741 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (29).
  • Ortlep, R. (2005). De bindende kracht van een rechterlijke uitspraak strekt zich in het bestuursrecht niet uit tot een ander besluit in een ander geschil. 320. Case note on: ABRvS, 13/07/05, ECLI:NL:RVS:2005:AT9253 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (35).
  • Ortlep, R. (2005). Door in de beslissing op bezwaar een voorbehoud te maken op de rechtsgevolgen is er volgens de CRvB geen sprake van een herhaalde aanvraag als bedoeld in art. 4:6 lid 1 Awb. 228. Case note on: CRvB, 2/03/05, ECLI:NL:CRVB:2005:AT0238 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R. (2005). Een bouwvergunning kan van rechtswege nietig zijn. 419. Case note on: ABRS, 20/07/05, ECLI:NL:RVS:2005:AT9718 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (46).
  • Ortlep, R. (2005). Een uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel kan in het kader van art. 4:6 lid 1 Awb een nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid opleveren. 126. Case note on: Rechtbank Rotterdam, 3/01/05, ECLI:NL:RBROT:2005:AR8709 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (16).
  • Ortlep, R. (2005). Geen analoge toepassing art. 6:9 lid 2 Awb in het geval van verzending bezwaarschrift via e-mail. 193. Case note on: CRvB, 23/03/05, ECLI:NL:CRVB:2005:AT3617 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (24).
  • Ortlep, R. (2005). Het conceptwetsvoorstel herroeping van vonissen en beschikkingen ter uitvoering van een uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, (3), 97-99. [3].
  • Ortlep, R. (2005). JOR 2005/13. 13. Case note on: Rechtbank Amsterdam, 3/12/04, ECLI:NL:RBAMS:2004:AR6888 Jurisprudentie Onderneming & Recht, (1).
  • Ortlep, R. (2005). Kosten in bezwaar voor het inschakelen van een belastingadviseur komen voor vergoeding in aanmerking, indien een telefoontje niet volstaat en er sprake is van een evidente fout. 56. Case note on: Gerechtshof Amsterdam, 22/12/04, ECLI:NL:GHAMS:2004:AS2535 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (8).
  • Ortlep, R. (2005). Verzoek om bouwvergunning ter legalisering van illegale situatie; verzoeker is geen eigenaar meer van het perceel en zijn verzoek kan daarom niet als een aanvraag om bouwvergunning worden gezien; verzoek ten onrechte als zijnde een aanvraag om bouwvergunning in behandeling genomen. AB Rechtspraak Bestuursrecht, (31), [280].
  • Ortlep, R., & Groothuijse, F. A. G. (2005). Het verschijnen van Maria noopt er niet toe om de bestemmingsplanvoorschriften of optreden ter handhaving daarvan achterwege te laten; vrijheid van godsdienst. 225. Case note on: ABRvS, 6/04/05, ECLI:NL:RVS:2005:AT3263 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).
  • Ortlep, R., & Groothuijse, F. A. G. (2005). Oprichting zendmast t.b.v. uitoefening vrijheid van meningsuiting niet onevenredig bezwarend voor anderen; art. 19-vrijstelling niet nodig. 224. Case note on: ABRvS, 9/02/05, ECLI:NL:RVS:2005:AS5484 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (27).

  2004

  • Ortlep, R., & Groothuijse, F. A. G. (2004). Herziening en verzet; financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan in relatie tot het EG-rechtelijke verbod van staatssteun; ambtshalve aanvulling van rechtsgronden; aansprakelijkheid rechterlijk optreden. 343. Case note on: ABRvS, 11/08/04, ECLI:NL:RVS:2004:AQ6616 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (39).

  2003

  • Ortlep, R. (2003). De gemachtigde advocaat: nietigheid gedekt. Ars Aequi, (10), 762-764.
  • Ortlep, R. (2003). Koninklijke verordening. Nederlands Juristenblad, (28), 1445-1446.
  • Ortlep, R. (2003). Reacties op de stelling: Spreekrecht voor de slachtoffers hindert het strafproces tegen de daders. Nederlands Juristenblad, (7), 335-336.

  2022

  • Hillary, L. (2022). Mutual trust as a general principle of EU law: External European asylum law through the lens of Member State cooperation. [Thesis, fully external, Open Universiteit].

  2011

  • Ortlep, R. (2011). De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht: Recht en Praktijk – Staats- en bestuursrecht. Wolters Kluwer.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Open Universiteit
   Hoogleraar (Europees) bestuursrecht